พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

Oscar
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" พระปฐมบรมราชโองการ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓

วันนี้ผม และครอบครัว (ภรรยา และลูกสาว น้องข้าวตัง) ได้มีโอกาสได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพของในหลวง ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นิทรรศการแห่งแผ่นดิน ที่ปวงพสกนิกรน้อมใจจัดถวาย ผมและครอบครัวรู้สึกว่าโชคดีที่สุดที่ได้มีโอกาสเกิดเป็นคนไทย เกิดในแผ่นดินไทย อันมีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพระองค์หนึ่ง ดังที่องค์การสหประชาชาติ (United Nation) โดยนายโคฟี อันนัน เลขาธิการ UN ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายรางวัล United Nation Development Programme - UNDP Human Development Live Time Achievement Award หรือรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล

ภายในงานนิทรรศการดังกล่าวได้จัดแบ่งออกเป็น ๙ พื้นที่ โดยบริเวณที่ ๔ เป็นส่วนแสดงพระปฐมบรมราชโองการ นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย และทรงงานมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อพัฒนาชีวิตให้ปวงชนชาวไทย โดยมิเลือกเชื้อชาติ วรรณะ และศาสนา จึงทรงได้รับการขนานนามจากชาวโลก ว่า “ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา” นอกจากนี้ โครงการที่พระองค์ริเริ่มในการพัฒนาชนบท เช่น มุ่งเน้นพัฒนาการการเกษตรขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและภัยแล้ง ซึ่งในพื้นที่นี้ยังแสดงถึงหลักธรรมที่พระองค์ทรงปฏิบัติและผมคิดว่าพวกเราน่าที่จะน้อมนำมาปฏิบัติอย่างยิ่ง ดังนี้

ศีล Maintaining good conduct คือ ความประพฤติดีงาม ประกอบแต่การสุจริตให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน

ปริจจาคะ Working selflessly คือ การบริจาค เสียสละความสุขสำราญส่วนตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ทาน Sharing with the populace คือการให้ สละทรัพย์สิ่งของบำรุงเลี้ยงช่วยเหลือประชาชน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

อวิหิงสา Bringing tranquility through nonviolence คือไม่เบียดเบียน บีบคั้นประชาชน

อวิโรธนะ Not doing that which strays from righteousness คือ ความไม่คลาดธรรม ไม่เอนเอียงหวั่นไหวกับสิ่งไม่ดีงาม

อักโกธะ Adhering to reason, not anger คือ ไม่โกรธ ไม่กริ้วกราด

อาชชวะ Working honestly คือ ความซื่อตรง มีความจริงใจต่อประชาชน

ตบะ Rejecting indulgence through austerity คือ การเผากิเลส มิให้เข้าครอบงำจิตใจ

มัททวะ Departing himself with gentleness and congeniality คือ ความอ่อนโยน มีกริยาสุภาพนุ่มนวล

ขันติ Overcoming difficulties with the patience คือ ความอดทน ต่อความยากลำบากทางกายและใจ 

งานนิทรรศการจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. หาเวลาไปชมให้ได้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Productivity Championความเห็น (0)