เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

          เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

            ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีอิทธิพลมากสำหรับชีวิตมนุษย์ในแต่ละวัน  จึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆไม่เว้นแต่ละวันเพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น    และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการคมนาคม การสื่อสาร เป็นต้น       เมื่อนำคำว่าเทคโนโลยีมารวมกับคำว่าสารสนเทศก็จะหมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการ ประมวลผลจัดเก็บ เรียกใช้แลกเปลี่ยน หรือเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์ หรือการนำสารสนเทศและข้อมูลไปปฏิบัติตามเนื้อหาของข้อมูลนั้นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของผู้ใช้  
          งานด้านสารสนเทศมีแนวโน้มขยายตัวที่ค่อนข้างสดใส เพราะมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้คือ เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia) เป็นการรวมข้อความ ภาพ เสียง วีดิทัศน์ เข้ามาผสมกัน ในอนาคตเทคโนโลยีแบบสื่อประสม จะช่วยเสริมและสนับสนุนงานด้านสารสนเทศให้ก้าวหน้าต่อไป   สำหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การกระจายข้อมูลข่างสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีลักษณะ การกระจายแบบทุกทิศทาง และมีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็วและยังสื่อสารแบบสองทิศทางได้ด้วย ผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ  ทำให้เกิดสภาพทางการทำงานแบบทุกเวลา ทุกสถานที่ การโต้ตอบผ่านเครือข่ายทำให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริง  ทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก จากข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ทำให้วิถีความคิดให้การตัดสินปัญหาเปลี่ยนไป  ผู้ตัดสินใจมีทางเลือกมากขึ้น  เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทที่สำคัญในทุกวงการ  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองและมีแนวโน้มมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสังคมโลกมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่า "การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มโลกจึงขึ้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศ"
     เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มใช้งานในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2507 มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก แต่เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่แพร่หลายมากนัก มีเพียงการใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร นำคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลข้อมูล เมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ช่วยงานสารสนเทศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร และไมโครคอมพิวเตอร์ อาชีพของประชากรก็เปลี่ยน มาสู่งานด้านสารสนเทศมากขึ้น โดยเฉพาะสำนักงานเป็นแหล่งที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อลิษาความเห็น (1)

ตัสนีม
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาโอเคเลย มีข้อมูลดีเนอะ สรูปเยี่ยมไปเลยจ๊ะ