6. ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอบ

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน

เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น   

      สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน

การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้

เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา

จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหาร

ได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น

         เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ

กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่

ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย

ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน

        การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม

 การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตให้ได้มาก

 ราคาถูกลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหาร

และการจัดการ การดำเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัสนีมความเห็น (2)

นันทืสินี24/4ที
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เรางงอ่า  ตกลงไอนี้งานเดี่ยว หรือกลุ่มว่ะ
ตัสนีม
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 
เห็นครูเป๋งบอกว่างานกลุ่มน่ะ