พระราชอำนาจ เขียนโดย...ประมวล รุจนเสรี

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"…เราอ่านแล้ว เราชอบมาก เขียนได้ดี เขียนได้ถูกต้อง" คือ กระแสพระราชดำรัสที่ทรงตรัสกับนายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา และทรงรับสั่งให้เชิญกระแสพระราชดำรัสนี้มาแจ้งกับข้าพระพุทธเจ้า "เรา" ทรงชี้พระหัตถ์ไปที่พระอุระของพระองค์ "ให้ไปบอกเขาว่า เราชอบมาก" ข้าพระพุทธเจ้าได้ยกมือทั้งสองประนมเหนือศีรษะน้อมรับกระแสพระราชดำรัสนี้จากท่านปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา เมื่อได้พบกัน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 17.00 น. ณ บ้านของท่านปีย์ฯ

อยากให้ทุกท่านได้อ่าน หนังสือเรื่อง พระราชอำนาจ ที่เขียนโดย...ประมวล รุจนเสรี นี่เป็นความตอนหนึ่งในบทอาเศียรวาท

"…เราอ่านแล้ว เราชอบมาก เขียนได้ดี เขียนได้ถูกต้อง"

     คือ กระแสพระราชดำรัสที่ทรงตรัสกับนายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา และทรงรับสั่งให้เชิญกระแสพระราชดำรัสนี้มาแจ้งกับข้าพระพุทธเจ้า "เรา" ทรงชี้พระหัตถ์ไปที่พระอุระของพระองค์ "ให้ไปบอกเขาว่า เราชอบมาก" 

     ข้าพระพุทธเจ้าได้ยกมือทั้งสองประนมเหนือศีรษะน้อมรับกระแสพระราชดำรัสนี้จากท่านปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา เมื่อได้พบกัน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 17.00 น. ณ บ้านของท่านปีย์ฯ
กระแสแห่งความปลื้มปีติและปัสสัทธิเอ่อล้นท่วมหัวใจของข้าพระพุทธเจ้าจนมิอาจจะพรรณนาความใด ๆ ออกมาได้ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อข้าของแผ่นดินคนหนึ่งและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเพิ่มเติมว่า

     คนไทยในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่เครียดจัดกับปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกรงจะขยายตัวออกไปจนเกิดการเสียดินแดนขึ้นในสมัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปัญหาน้ำมันแพงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง คนไทยตั้งแต่ชนบทจนถึงในเมืองต่างมีหนี้สินล้นพ้นตัว มีค่าครองชีพสูงขึ้น โรคเอดส์-ยาเสพติดกลับมาระบาดมากขึ้น คุณธรรมศีลธรรมของผู้คนเสื่อมทรามลง เกิดการปล้นฆ่า ฉกชิง วิ่งราว ข่มขืน อนาจารขึ้นมากมาย ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในทุกระดับการปกครอง แต่กระบวนการตรวจสอบปราบปรามอ่อนแอเพราะถูกครอบงำและแทรกแซง วันนี้ราชการอ่อนแอ-คนไทยอ่อนแอ ทำให้คนไทยเครียด-วิตกกังวล-มองไม่เห็นอนาคต
คนไทยทุกหมู่เหล่าคงได้แต่หวังในพระบรมเดชานุภาพในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่จะปกแผ่ลงมาเยียวยาแก้ไขปัญหาทั้งมวลและดำรงชาติดำรงไทยไว้ภายใต้ "พระราชอำนาจ" ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

     แต่คนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันกลับขาดความรู้ความเข้าใจใน "พระราชอำนาจ" ที่ถูกต้องและเพียงพอ

          คนไทยส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า พระมหากษัตริย์ไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญทุกฉบับพระมหากษัตริย์ทรงให้ความเห็นชอบหรือทรงมีพระบรมราชานุมัติก่อนจึงจะประกาศใช้บังคับได้ 

          คนไทยส่วนใหญ่รู้จัก "พระราชอำนาจ" ตามลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น ทั้งที่ยังมี "พระราชอำนาจ" ตามนิติราชประเพณีอีกมาก

          ราชการเองก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของ "พระราชสมภารเจ้า" จึงได้ตรากฎหมายและใช้กฎหมายเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผิดนิติราชประเพณีทำให้เกิดสังฆาเภท สงฆ์แยกเป็น 2 ฝ่าย 

          คนไทยส่วนใหญ่ทราบดีว่า ยามที่เกิดวิกฤติการณ์ใด ๆ ขึ้นในบ้านเมืองเกินกว่ากำลังความสามารถที่จะใช้กลไกตามปกติของทางราชการและกฎหมายเยียวยาได้ พระมหากษัตริย์ของคนไทยจะทรงแก้ไขวิกฤติการณ์เหล่านั้นได้เสมอ

     ด้วยเหตุนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจึงค้นคว้าเรียบเรียงเขียน "พระราชอำนาจ" ขึ้นมาท่ามกลางกระแสวิกฤติการณ์และความเลวร้ายต่าง ๆ และก็มิได้มีความคาดหวังแม้แต่น้อยว่าคนไทยจะให้ความสนใจในหนังสือนี้ เพราะข้าพระพุทธเจ้าถูกขัดขวางเป็นประจำจากคนบางกลุ่มบางพวกเสมอนับตั้งแต่ได้ออกหนังสือ "การใช้อำนาจ เป็นธรรมชาติของมนุษย์"

     เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวนี้มาแล้วทำให้ต้องพยายามแพร่กระจายหนังสือเล่มนี้ให้กว้างขวางในหมู่คนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ "พระราชอำนาจ" ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมาเป็นมหาจักรขับเคลื่อนประเทศและประชาชนชาวไทยสืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


(นายประมวล รุจนเสรี)                         

อ่านทั้งเล่มได้ที่ http://www.fridaycollege.org/index.php?&file=forum&obj=forum.view(cat_id=at-gen,id=423)&PHPSESSID=a8fe280692d326e116f6e11bb3eb903b

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากพ่อความเห็น (8)

สมคิด วงศ์พิพันธ์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ผมกำลังจะลงมือทำงานวิจัยอนาคตชิ้นหนึ่ง ชื่อรูปแบบการกระจายอำนาจด้านการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนใจเทคนิคเดลฟายที่คุณลงในblogนี้ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาอนุเคราะห์ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ด้วยความขอบพระคุณ

สมคิด

น้องแมงมุม
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณชายขอบ

เนื่องจากตอนนี้ เวปไซต์ของหนังสือ "พระราชอำนาจ" ได้ย้ายไปอยู่ที่

 http://power.manager.co.th/

เรียบร้อยแล้วคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบคะ

ปล. Blog นี้มีประโยชน์อย่างมากเลยคะ อยากให้ทุกคนในประเทศช่วยกันสนับสนุนอย่างนี้ ช่วยกันเรียกร้องให้ประชาธิปไตย และเรียกร้องให้ความถูกต้องกลับคืนมา ไม่อยากให้ประเทศชาติต้องตกไปอยู่ภายใต้พ่อค้าที่ไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติ นอกจากผลประโยชน์ของตน

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.66
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณน้องแมงมุม (หรือว่าพี่)

     ขอบคุณมากนะครับ ผมลองคลิ้กทั้ง 2 ที่ ก็นำไปสู่ที่เดียวกัน (point) จุดหมายเดียวกันครับ ตกลงว่าใช้ได้ทั้ง 2 ทางนะ

     เห็นด้วยอย่างที่คุณ ป.ล.ไว้ทุกอย่างเลย (แต่ผมจะไม่มองอะไรทางเดียว จะมองทั้ง 2 ทาง หรือมากกว่า ด้วยเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งล้วนมีเหตุ-มีผล แม้การสูญพันธ์ หรือการดำรงอยู่ยังถูกอธิบายได้ด้วยกฎการเลือกสรรของธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์) ฉะนั้นกลุ่ม/ผู้ที่อ่านเรื่องนี้แล้วอยากให้มองทั้ง 2 ด้าน คือ 1.) ทำอย่างไรที่จะได้ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจของพระองค์ได้อย่างชั่วนาสถาพร และ 2.) ความสมดุลในท่ามกลางความจำเป็นของฝ่ายการเมืองจะต้องทำอย่างไรบ้างที่จะได้ตามข้อ 1 ด้วย ลองดูที่บันทึกท้ายเล่มอีกทีซิครับ

     สิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจไปกับท่าน (อาวุโสทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิและปัญญาวุฒิ กว่าผมเยอะมาก) คือความกล้าหาญครับ สิ่งนี้แหละที่ผมยังต้องพัฒนาอีกมาก

     ยินดีแลกเปลี่ยนทุกความเห็นที่ช่วยกันสร้างปัญญานะครับ

 

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.66
เขียนเมื่อ 

     พิมพ์ตกครับ (นี่ก็เป็นอีกหนึ่งล๊ะที่ผมต้องพัฒนา พิมพ์ช้ากว่าที่คิด)

     ที่ถูกคือ สิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจไปกับท่าน อ.ประมวล รุจนเสรี (อาวุโสทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิและปัญญาวุฒิ กว่าผมเยอะมาก) คือความกล้าหาญครับ สิ่งนี้แหละที่ผมยังต้องพัฒนาอีกมาก

IP: xxx.113.76.72
เขียนเมื่อ 
     ที่ รพ.เขาชัยสน ก็ได้ทำ link ไว้ น่าสนใจมากจริง ๆ
ธวัชชัย
IP: xxx.7.129.85
เขียนเมื่อ 

น้องแมงมุมครับ ผมเห็นด้วยว่าเราไม่ควรปล่อยให้ประเทศไทย "ตกไปอยู่ภายใต้พ่อค้าที่ไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติ นอกจากผลประโยชน์ของตน"

แต่เราต้องให้คนไทยตระหนักด้วยว่า "พ่อค้า" ในที่นี้นี่ต้องรวม "พ่อค้าหนังสือพิมพ์" ที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวไปด้วยนะครับ ดูเหมือนสื่อทั้งหลายจะเน้นให้เราดูที่ "พ่อค้ามือถือ" แต่ให้ลืม "พ่อค้าหนังสือพิมพ์" ไปเสียยังไงชอบกล อย่างนี้ไม่ดีแน่

ในต่างประเทศ blog ทำให้มีการปฎิวัติสื่อมวลชน สื่อมวลชนไม่ต้องทำงานให้กับนายทุน (media moguls) แล้ว ปัจจุบัน blog เป็นอาชีพอิสระของสื่อมวลชนที่มีใจอิสระครับ การ blog กลายเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวได้อย่างดีของนักเขียนมือดีหลายต่อหลายคนในอเมริกา ในขณะสื่อใหญ่ๆ แม้กระทั้ง CNN ยังออกมายอมรับว่าเสียลูกค้าให้แก่ blog ไปเยอะมากในขณะนี้

ผมเชื่อว่า "การปฎิวัติสื่อมวลชน" ด้วยเทคโนโลยีคราวนี้เป็น "ของจริง" ครับ

ผมอยากเห็นสื่อมวลชนใจอิสระ แยกตัวออกมาจาก media moguls ทั้งหลายเสียที แต่ดูเหมือนการปฎิวัติสื่อมวลชนด้วย blog ในประเทศไทยมาถึงช้าเหลือเกิน รอไม่ไหวว่างั้นเถอะ ผมเลยได้เขียนบันทึกไว้หลายบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ลองอ่านดูนะครับ

ตัวอย่างบทความผม "สถานการณ์สื่อมวลชนในปัจจุบัน" ในมุมมองของคนทำบล๊อก

ตัวอย่าง blog เกี่ยวกับการเมืองที่ดังมากคือ Daily Kos ครับ สำหรับคนมีการศึกษาในอเมริกาแล้ว ในขณะนี้คนทำ Daily Kos มีอิทธิพลต่อวงการสื่อมวลชน "พอๆ" กับ CNN ทีเดียว

ส่วน blog ที่เกี่ยวกับการเมืองอื่นๆ ให้ดูที่ blogroll (ด้านขวาล่าง) ของ Daily Kos นะครับ

ธวัชชัย
IP: xxx.7.129.85
เขียนเมื่อ 

ที่ผมบอกว่า "คราวนี้เป็นของจริง" เพราะ

web คือการปฎิวัติเทคโนโลยีเพื่อสื่อมวลชน

ส่วน blog คือการปฎิวัติสื่อมวลชนด้วยเทคโนโลยี

ขอเป็นกำลังใจสื่อมวลชนอิสระให้ได้มีอิสรภาพจาก media moguls เร็วๆ ครับ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.108
เขียนเมื่อ 
     มีคนเขียนบทความ discuss เรื่องนี้ไว้ "วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น" ผมลังเลที่จะทำ link ไปหา ยิ่งเมื่ออ่านซ้ำ 2 รอบแล้ว ยิ่งตัดสินใจได้เลยว่าจะไม่ทำ link ไป แต่ก็จะแจ้งข่าวไว้เพื่อท่านได้สืบค้นดูเอง