โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

           โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ ที่ผ่านการประเมิน และได้รับเกียรติให้เป็นโรงเรียนในฝันประจำอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อปีการศึกษา 2548