จะเริ่ม 5 ส. ในหน่วยงานอย่างไร จึงได้รับการตอบรับ


วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้

 

 

จะเริ่ม 5 ส. ในหน่วยงานอย่างไร
จึงได้รับการตอบรับ

         

       ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการทำความสะอาด สถานที่ทำงาน ถือว่ามีความจำเป็น ทำอย่างไรจึงจะทำให้ทุกคนในที่ทำงาน มีส่วนร่วมจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงาน  ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตร และถือเป็นเรื่องของสามัญสำนึก สร้างนิสัยในตัวเอง ผู้เขียนพยายามที่จะนำ 5 ส. มาใช้ในโรงเรียน เพื่อให้เป็นกิจกรรม ก้าวสู่กิจวัตร และเป็นวัฒนธรรม โดยครูและนักเรียนต่างเดินไปพร้อมกันอย่าง มีเป้าหมายที่โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม สำหรับผู้มาเยือนได้เกิดความประทับใจ

         ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 5 ส.  คือ  กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ เป็นการรักษาสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่ดี สำหรับคนในที่ทำงานนั้น เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับกิจกรรมอื่น โดยเริ่มจากส่วนเล็กๆ ทำเป็นพื้นที่ตัวอย่าง แล้วยกระดับพัฒนาไปทีละขั้น

 

5 ส. มีความหมายว่าอย่างไร

                           

5 ส.

คำจำกัดความ

ความหมายในทางปฏิบัติ

สะสาง

(Seiri)

แยกและกำจัดสิ่งของ

ที่ไม่จำเป็น

แยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นและเคลื่อนย้ายออกไป

รวมทั้งปริมาณของที่เกินความจำเป็น ออกจากบริเวณที่ทำงาน

สะดวก

(Seiton)

จัดให้ง่ายในการใช้

จัดให้ง่ายในการใช้ เก็บไว้ในสภาพที่ดี

หลีกเลี่ยงการปะปน คำนึงถึงความปลอดภัย

สะอาด

(Seiso)

ทำความสะอาดทั่วทั้งหมด

การทำความสะอาด มุ่งเน้นเครื่องมือและอุปกรณ์ บริเวณห้องในที่ทำงาน

สุขลักษณะ

(Seiketsu)

รักษามาตรฐานที่ดี

ป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรกและรักษาสุขอนามัยที่ดีไว้

สร้างนิสัย

(Shitsuke)

การรักษาวินัยของตนเอง

สร้างนิสัย สร้างวินัยในตนเอง

 

จะทำ 5  ส. อย่างไรดี

(เริ่มจากล่างสู่บนสุด)

                                                                        เริ่มต้น 5 ส. ทั้งองค์กร

                                                             เตรียมการขยายทั้งองค์กร

                                                       ขยายไปกลุ่มอื่น

                                               1. ยกระดับพื้นที่ตัวอย่าง

                                              2. ขยายไปยังพื้นที่อื่น

                                        ดูผลสำเร็จที่เห็นชัด

                                   ปฏิบัติเฉพาะสะที่จำเป็น

                              เลือกพื้นที่ตัวอย่าง

                         พื้นที่/บริเวณวิกฤตที่จำเป็นต้องทำ 5 ส.

 

         การเริ่มต้นจากพื้นที่ตัวอย่าง ซึ่งทำได้ดีแล้ว ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นสิ่งกระตุ้นให้กลุ่มอื่นๆอยากทำตามและขยายผลต่อไปได้

 

ก้าวสู่ 5 ส. ในหน่วยงานอย่างยั่งยืน   5  ขั้นตอน

        1.  ขั้นเตรียมการ ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม 5 ส. ศึกษางานจากหน่วยงานที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ แล้วสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นพ้อง แล้วจัดทำแผนการดำเนินการ จึงประกาศนโยบาย 5 ส.

        2. ขั้นดำเนินการ เริ่มต้นโดยจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day)ผู้บริหารต้องเข้าร่วมในวันนั้น กิจกรรมนี้ต้องเตรียมการอย่างละเอียด รอบคอบ มีการประชุมเตรียมการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

        3. ขั้นดำเนินการและขยายผล  หลังจากวันทำความสะอาดใหญ่แล้ว ต้องดำเนินการ 3 ส. แรกก่อนโดยดำเนินการ ดังนี้

          (1) แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบ

          (2) ทุกพื้นที่จะต้องกำหนดแผนปฏิบัติการ โดยเริ่มสะสาง ตามด้วยสะดวก และสะอาด แผนปฏิบัติการจะเกิดจากหัวหน้าพื้นที่กับสมาชิกกลุ่มร่วมกันกำหนด

          (3) ทำพื้นที่ตัวอย่าง

       การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนเป็นนิสัย ไม่สิ้นสุดและมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น  มีการประเมินผลที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิก วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้

      4. ขั้นปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน นำผลของการตรวจติดตามความคืบหน้า PDCA : Plan Do Check Act ไปสู่การสร้างมาตรฐานจากดำเนินการที่ได้ผลดี PDSA : Plan Do Standard Act

      5. ขั้นยกระดับ เมื่อดำเนินการประสบความสำเร็จแล้วจึงนำเทคนิคขั้นสูงอื่นมาใช้ในหน่วยงาน

      กิจกรรม 5 ส. ถ้ามองแบบวิถีพุทธ ก็คือการฝึกตนให้เป็นปกติ เริ่มที่ทุกคนต้องมีความเข้าใจตรงกัน ว่าเป็นการทำงานปกติ ไม่ได้เพิ่มภาระงาน ที่ทุกคนสามารถทำกิจกรรม ทำต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตรก่อให้เกิดวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิต ส่งผลให้งานเกิดผล คนเป็นสุข


      ท่านใดที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการ กิจกรรม 5 ส. ขอความกรุณาเล่าให้ฟังถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

 

                           

 

หมายเลขบันทึก: 313073เขียนเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2009 19:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (39)
 • สวัสดีค่ะ อาจารย์
 • แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำกิจกรรม 5ส. ของอาจารย์ค่ะ

         4 ล. กับข้อคิดดี ๆ สำหรับคนรัก 5ส.  (เท่านั้น)    

 • ลองแล  :  5 ส. รอคุณอยู่   ลองทำ 5 ส.ดู   แล้วคุณจะรู้ว่าดีอย่างไร 
 • ลองทำ  :  ไม่เริ่มคิดก็ไม่ทำ  ไม่เริ่มทำก็ไม่เกิด    โรงเรียนไทยรัฐวิทยามาร่วมกันเถิดทำให้เกิด “  5 ส.”  
 • ลองดู ทุกอย่างวางถูกที่ สร้างสิ่งดีแก่สายตา ร่วมแรงพัฒนา สร้างคุณค่าด้วย 5 ส.  
 • ลองทบทวน :  สะดวกหยิบใช้ สบายค้นหา ดูดีสะอาดตา ล้ำหน้าด้วย 5 ส.  
 • "ผลการทำกิจกรรม 5ส. ในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลสำเร็จของกิจกรรม 5 ส.ในอนาคต"
 • สิ่งที่บุษรายึดถือในการทำกิจกรรม 5ส.ของโรงพยาบาลพะโต๊ะมาโดยตลอด ไม่ทราบว่าพอเป็นแนวทางได้บ้างหรือไม่
 • ขอเป็นกำลังใจให้คะ เชื่อแน่ว่าความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกลถ้านายหัวลงร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
 • ขอบคุณค่ะ

เรียน น้องบุษรา

ผมจะเริ่มต้นที่ตนเองก่อน ทำพื้นที่ของตนเองโดยขอให้นักเรียนร่วมทำ 5 ส. ห้องตนเองก่อน

ทดลองพื้นที่ให้นักการทำพื้นที่ที่วิกฤต จะใจเย็น อดทน รอความสำเร็จ แบบค่อยเป็นค่อยไป

ไม่ถอนรากถอนโคน

ขอบคุณที่เป็นแรงจูงใจให้คิดถึง 5 ส. สงสัยจะมีที่ปรึกษาชื่อบุษรา เสียแล้วกระมัง

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • หนูมาเรียนรู้เทคนิกการทำ 5 ส. ค่ะอาจารย์
 • อาจารย์อธิบายขั้นตอนและวิธีการได้ชัดเจนมากค่ะ
 • เห็นทีจะต้องเริ่มทำแล้ว..เริ่มจากห้องของตัวเองที่หอพักก่อนค่ะ
 • ขอบคุณค่ะอาจารย์..สำหรับความรู้จากบันทึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆค่ะ

เรียน Miss Silvia

         กำลังศึกษาว่าที่ผ่านมาทำยังไม่ถึงเป้าหมายครับ
ที่แท้เราขาดความต่อเนื่อง ต้องทำแบบไม้ให้คนอื่นเกิดความรู้สึกว่า เป็นงาน
แต่จะใช้วิธีทำให้ดู อยู่ให้เห็น ให้ทำตามแบบที่ครูเขาอยากทำครับ

มาเรียนรู้กับท่านผอ.ด้วยขอรับ..

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.

* การทำ 5 ส. ต้องทำความเข้าใจกับบุคลกร ให้ชัดเจน  (ท่าน ผอ. ทราบดีอยู่แล้ว  นะคะ )

* นอกจากนั้นก็ต้องบวกด้วย ความร่วมมือร่วมใจ จริงจังกับมัน  รับผิดชอบร่วมกัน ผู้บริหารให้กำลังใจอย่าสม่ำเสมอ...

* รับรองสำเร็จ จริงไหมค่ะ ที่โรงเรียนทำ 5 ส. ใหญ่มาแล้ว ตอนนี้รักษาสภาพ  และมีกิจกรรม บิ๊กคลิ่นนิ่งเดย์เพิ่มมาอีก...อะไรๆ ก็ดีขึ้นค่ะ

* มีความสุขทุกวันนะคะท่าน ผอ.

                    

 

สวัสดีค่ะ

*** คงจะต้องเริ่มทำแล้ว..เริ่มจากบ้านของตัวเองวันนี้ค่ะ ...วันจันทร์จะเริ่มที่ทำงาน

*** เราหลงลืมอะไรหลายอย่างเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ...ผอ.พรชัย

เริ่มที่ตัวเราก่อนค่ะ เราพร้อมแล้วถามเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะ

ว่าพร้อมหรือไม่ (ให้แสดงความคิดเห็น) ถ้าทุกคนพร้อมลุย (งาน) ....เลยค่ะ...

มาเชียร์ ผอ เริ่มจากจุดเล็กๆๆก่อนครับ แล้วค่อยไปจุดใหญ่ๆๆๆ

สวัสดีค่ะ

ที่ทำงาน จะแบ่งโซนรับผิดชอบ

จัดประกวด และทำเป็นงานประจำเลยค่ะ

มีการเยี่ยมตรวจประจำ สะท้อนกลับ ปรับปรุง

 

นมัสการ อาจารย์ธรรมฐิต

ขอบพระคุณท่านที่กรุณามาเยี่ยมชม คงทำนอง ธรรมะ คือ หน้าที่ กระมังครับ

การปฏิบัติหน้าที่ คือ การปฏิบัติธรรม

เรียน คุณครูใจดี

ขอบพระคุณที่มาแนะนำในการดำเนินการ จะพยายามต่อไปครับ

เรียน คุณครูกิติยา เตชะวรรณวุฒิ

ขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนเริ่มก้าวสู่ 5 ส. พร้อมกัน ขอให้ประสบความสำเร็จครับ

เรียน อาจารย์บุษยมาศ

เรายกตนเองได้เพียงมือทั้วสองข้างเท่านั้น ส่วนเพื่อนๆ ยกเราได้ทั้งตัว

ถ้าได้รับการอมรับ การให้ความร่วมมือ ความสำเร็จก็ แค่เอื้อม

ขอบพระคุณในคำแนะนำครับ มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงครับ

เรียน ดร ขจิต ฝอยทอง

ขอบบพระคุณครับ ท่านได้พบเห็นมากกว่าก็แนะนำด้วย

บางทีการกระระทำ เสียงดังกว่าคำพูด เริ่มอย่างมั่นคง จะเดินไปได้ไกล

มาให้กำลังใจ..สะอาดสานที่ สะอาดกาย สะอาดใจ อย่าให้เขามาเหม็นค่ะ..ดังภาพล้อค่ะอาจารย์..สู้ๆค่ะ

 • สวัสดีค่ะ...ท่านผอ.
 • สบายดีนะค่ะ
 • แวะมาเรียนรู้ 5 ส.ด้วยคนค่ะ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

- แวะแลกเปลี่ยนด้วยคนค่ะ

- ที่ รพ.ก็ทำ 5 ส. แต่ทำไมไม่ค่อยได้ใจเลย

- ต่างจาก โรงงานเยอะค่ะ

** การมีส่วนร่วมของคนองค์กร ต้องสำคัญ ร่วมแรง ร่วมใจ ตั้งปณิธานว่าจะทำร่วมกัน

** ผู้บริหารเปิดไฟเขียว ช่วยทุกอย่าง ตั้งแต่ แนวคิด การให้การสนับสนุน งบประมาร

การช่วยเหลือ หรือแม้แต่ การลงแรงทำเป็นตัวอย่าง ได้ใจค่ะ ดีกว่าสั่ง แต่ยืนดูเฉย ๆ

** ประกาศเป็นนโยบายหลัก ทำเป็นประจำ สม่ำเสมอ จะได้เกิดเรื่อง สร้างนิสัย

เพราะเราทำได้อย่างมาก 3 - 4 ข้อแรก ข้อสุดท้ายจอดไม่ต้องแจวเลยค่ะ

** การสร้างขวัญกำลังใจ แรงดึงดูด เสริมแรงทางบวก ใครทำดี ยกย่อง ชมเชย เป็นตัวอย่าง

ศึกษาดูงาน ไม่จำเป็นต้องนอกบ้าน ในบ้านก็ได้ค่ะ ใครได้คะแนนเยอะ ขอดูหน่อยสิ ใครได้คะแนนน้อยไม่ต้องประกาศ

หรอกค่ะ ดูเศร้า เป็นการเสริมแรงทางลบ ขออุบ ไว้ดีกว่า

** การขอคำแนะนำของคนนอกองค์กร ที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ มีรางวัลเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ เป็นที่ปรึกษา

เพราะคนในองค์กร มักจะไม่ค่อยเชื่อกันเอง ครั้งแรก ๆ ควรให้คนนอกมาแนะนำน่าจะดี พอทีม 5 ส. เข้มแข็ง ต่อไปเราก็

ลุยเองค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่เมืองขอนแก่นนะคะ

มาเดือนมค. จะพาไปทานปลาจุ่มนะคะ เมนูปลาเพื่อสุขภาพค่ะ

มีโอกาสแวะมารับกล้วยไม้ เอื้องครั่งสั้น ไม้ป่าที่เริ่มหายาก ปีที่แล้วตก กก. ละ สี่ร้อยบาท ที่บ้านมี สามสี่กอค่ะ

 

คงต้องเริ่ม 5 ส ที่ "ใจ" ก่อนครับ

ปัดกวาด"ขยะในใจ" เสียก่อน ก่อนที่จะทำ 5 ส นอกใจ

หลายหน่วยงาน 5 ส มีแต่ป้าย มีแต่แผน มีแต่บอร์ด ที่สำคัญ มีแต่รูปแบบ ทำแบบ "ผักชี" ทำแบบ "ไฟไหม้ฟาง" เพราะไม่ได้มาจาก "ใจ" ครับ

 • เรียน  ผอ. พรชัย
 • แวะมาเรียนรู้กิจกรรม ๕ ส.
 • ขอบพระคุณสำหรับข้อคิดเห็นดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านค่ะ 
  สมกับเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงค่ะ

สวัสดีค่ะ...ท่าน ผอ.

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 5 ส. ไม่สม่ำเสมอค่ะโดยเฉพาะ ส.แรกค่ะงานเก่ายังไม่เรียบร้อย งานใหม่เข้าอีกแล้วค่ะท่าน

เรียน คุณอ้อยเล็ก

ดูทางทางคนที่เหม็นน่ารักออก ขอบคุณครับที่มาแนะนำและให้กำลังใจ ถ้าทำ 5 ส. ได้ กาย ใจ คงเป็นสุข

เรียนคุณอ้อนควั่น

ขอบคุณที่มาร่วมให้กำลังใจครับ พริ้นเตอร์จะซื้ออาทิตย์หน้าครับ

เรียน คุณ เพชรน้อย

ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ให้คำแนะนำ ท่านมีประสบการณ์ตรงแนะนำได้ตรงจุด

จะนำไปปรับใช้ครับ

เรียน คุณแดง พยาบาลผู้มากด้วยน้ำใจ

ผมจะไปไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) วันที่ 16 พ.ย. เช้า ประมาณ 09.30 น.

ขอบคุณที่ต้อนรับสู่ขอนแก่น ด้วยมิตรภาพ

เรียน ท่าน Small man

ท่านว่ามานั้น จริงทั้งหมด ถ้าคนในองค์กรไม่มีใจ ต่อให้ผู้บริหารทุ่มเท่าไร ก็ไปไม่รอด

เรียน คุณธรรมทิพย์

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจครับ จะทำ 5 ส. แบบใช้ใจ จะไม่เน้นให้คนในองค์กรเข้าใจว่าเป็นภาระ

เรียน คุณครูอิ๊ด

ขอบคุณที่มาเยียมให้กำลังใจ ผมว่า คิดจะทำทำให้ดี แม้ไม่มีรางวัล

 • สวัสดีค่ะ คุณครูพรชัย
 • ขอบคุณที่แอบแวะไปดูนาฬิกา...ข้างตู้ บ่อย ๆ
 • บุษราก็เลยตามมาดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 5ส.ของคุณครูค่ะ
 • ศิษย์นี้ขอเป็นกำลังใจอยู่ห่าง ๆ ค่ะ ถ้ามีปัญหาในการทำกิจกรรม 5ส. จะให้บุษราไปช่วยก็ยินดีนะค่ะ แต่มีข้อแม้ ไม่มีค่าน้ำมันรถค่ะ (555)
 • ขอบคุณนะค่ะ

เรียน น้องบุษรา

ตอนนี้คงเดินยิ้ม ทักทาย ใครใคร ทั่วโรงพยาบาล มีความสุขทุกเวลาครับ

สวัสดีครับ

ทำด้วยทีมงาน ทำด้วยใจ ทำด้วยความอยาก ทำอย่างตั้งใจ ทำด้วยศรัทธา เป็นส่วนหนึ่งของ 5 ส นะครับ

ส่วนใหญ่ เน้นกัน ที่ ส.สวยงาม กันเยอะเลยครับ

สวัสดีค่ะ อ.พรชัย วันนี้หนูมาขอ ลปรร. 5ส.ในที่ทำงานค่ะ

สำคัญแรก ผู้บริหารเห็นความสำคัญ อันนี้สำคัญสูงสุด ไม่งั้นจะไม่ไปถึง จะเหนื่อย จะท้อ ในที่สุดก็เหมือนไฟไหม้ฟาง แต่ที่ รร.อาจารย์ ผู้นำ/ผู้บริหารให้ความสำคัญ อันนี้ไปโลดเลยค่ะ

สำคัญต่อมา

-สร้างความเข้าใจกับทุกคนในองค์กร หนูให้สำคัญรองลงมาจากผู้นำเลยค่ะ กำหนดเป็นนโยบายขององค์กรอีกข้อหนึ่งลำดับต้นๆ เมื่อยั่งยืนแล้วจะลำดับไหนก็ได้

-สร้างทีมงาน เพื่อทีมนี้จะเป็นตัวแทนในการกระตุ้นให้ 5ส.ยั่งยืน และให้ความสำคัญกับทีม ประกาศให้ทุกคนรับทราบ ประกาศหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ทีมนี้อาจเป็นทีมผู้ตรวจสอบก็ได้ค่ะ ทีมนี้ต้องมีใจหนักแน่น ทนทานก็คำพูดที่อาจได้รับมาเวลาตรวจสอบพื้นที่ เช่น งานตัวเองดีแล้วหรือถึงมาตรวจสอบ, เพราะเค้าเป็นกรรมการตรวจสอบนะซิ เค้าถึงได้คะแนนดี, ทำไปก็เหนื่อยเปล่าสุดท้ายก็เหมือนเดิม ที่เหนื่อยสุดเห็นจะเป็นที่ไม่พูดและไม่ทำ อันนี้ผู้บริหารต้องลงมาเล่นเองค่ะ ซึ่งทีมพวกเราก็จะรายงานไปเป็นลำดับขั้น ที่พูดแล้วทำนี่ปล่อยให้พูดไปเถอะค่ะ ทีมตรวจสอบของ รพ.จะเลือกมาจาก(เกือบ)ทุกหน่วยงาน และควรเป็นคนเดียวกันในการตรวจสอบแต่ละครั้ง เพราะแต่ละคนมีน้ำหนักในเรื่อง Standard ไม่เท่ากัน ถึงแม้จะมีมาตรฐานเป็นรูปธรรมที่ถือในมือ

-ศึกษาดูงาน (ก่อนหรือหลังทำก็ได้ค่ะ เพื่อต่อยอดการพัฒนา เห็นคนอื่นบ้าง และเป็นการให้กำลังใจกับทีม) ข้อนี้เห็นด้วยค่ะว่าศึกษาในพื้นที่เราก็ได้ ที่ไหนทำดีแล้ว ลองไปชม เพื่อได้ไอเดียดีๆกับมาใช้กับองค์กร

-สร้างมาตรฐาน 5ส.ในองค์กรเราเอง แบบทุกคนมีส่วนร่วม เรากำหนดเลยค่ะว่าต้องการได้ 5ส.แบบไหน เราจะตรวจสอบกันอย่างไร อะไรที่เรายอมให้มี อะไรจำเป็นต้องสะสางทิ้งไป หรือเก็บไว้ที่บ้าน และกำหนดด้วยว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในการตรวจสอบแต่ละครั้ง (ที่ รพ.จะตรวจสอบทุก 3 เดือน กำลังจะปรับเป็น 2 เดือน/ครั้งแล้วค่ะ และจะแจ้งให้ทราบก่อนลงตรวจสอบก่อน 1 สัปดาห์)

-การแบ่งพื้นที่หรือโซน ส่วนใหญ่ในหน่วยงานตนเองจะไม่มีปัญหา ที่มีปัญหาจะเป็นบริเวณทางเดินร่วม พื้นที่ที่ไม่มีคนไปใช้ ไม่มีใครอยากรับผิดชอบ ต้องตกลงกันว่าใครจะร่วมรับผิดชอบบ้าง หรือพิจารณาจากใครใช้พื้นที่นั้นบ้างแล้วมาร่วมกันรับผิดชอบ(ที่ รพ.จะทำ 5ส.ครบ 100% ทุกพื้นที่ ดังนั้นทุกพื้นที่จะไม่ถูกละเลย

-สิ้นปี สนุกกับกิจกรรม Big Cleaning Day มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นการให้กำลังใจ (ที่ รพ.จะประกาศคะแนนรวมของการตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดและให้รางวัล 1-3 ส่วนหน่วยอื่นที่คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ขึ้นก็จะให้รางวัลปลอบใจทุกหน่วยงาน)

ทั้งหมดเป็นรายละเอียดคร่าวๆ ที่ รพ.จะจัดทำมาตรฐานงาน 5ส.ใน รพ. มีผู้มาศึกษาดูงานครบทุกจังหวัดในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นของ สธ. สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ของ อ.แก่งคอย เองก็มาศึกษาที่ รพ.ค่ะ เพราะเค้าเห็นว่าดี หลายโรงเรียนค่ะที่มา ของพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัดเห็นจะเป็นที่พัทลุง ที่ขอมาศึกษา 2 รอบ รพ.ในจังหวัดของเราเองเราก็ไปช่วยทำ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงก็มีค่ะ ถือว่าช่วยกันพัฒนาองค์ พัฒนาประเทศ คณะกรรมการ 5ส.ของพวกเรามีคำนิยมที่ยึดถือคือ "เราจะทดแทนพระคุณแผ่นดิน"

หนูมีรายละเอียดที่เป็นมาตรฐานของ รพ. เผื่ออาจารย์จะนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างหนูยินดีเผยแพร่ ถ้าอาจารย์อยากได้แจ้งไปที่ blog ของหนูหรือของ รพ.แก่งคอยได้นะคะ

เราทำ 5ส.เป็นรูปธรรมจริงๆ และได้รับรางวัล ตั้งแต่ ปี 2544-ปัจจุบัน ช่วงแรกการได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก ถือว่าดีมาก เมื่อองค์กร Maintenance รางวัลนั้นไม่มีก็ได้ เพราะทีมเข้มแข็งแล้ว

ขอบคุณค่ะ

เพิ่มเติมค่ะ

ส.ที่ทำยากที่สุดเห็นจะเป็นก่อน ส.สะดวก เพราะต้องคิดอย่างแยบยล จะเก็บอะไรไว้ตรงไหน อันไหนจะเก็บอันไหนจะทิ้ง ที่เก็บไว้จะวางตรงไหนต้องคิดและวางแผนให้ดีค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วตอนทำค่อยมาทำ ส.สะดวก เป็นการทำป้ายบอกเตือนต่างๆ

อีกเรื่อง ความเป็น Unity สำคัญมากเช่นกันค่ะ ถ้าหากต้องใช้อุปกรณ์มาทำ ส.สะดวก เสนอว่าถ้าทำเหมือนกันทั้งองค์กรจะทำให้ประหยัดทรัพยากรมาก เพราะแบ่งกันใช้ได้ เก็บที่เหลือจากตรงโน้นมาใช้ตรงนี้ได้ และง่ายต่อการตรวจสอบของกรรมการ แต่จะประยุกต์ใช้ของที่มีอยู่ก็ดีค่ะ ดีคนละอย่างแล้วแต่องค์กรจะชอบแบบไหน

ขอบุคณค่ะ

ขอบคุณ ผศ เพชรรากร หาญพานิชย์

ทีมงานเข้มแข็ง สำเร็จสูงครับ

เรียน ตาหยู

ทำ 5 ส . แล้วสวยงามครับ

เรียน คุณ Masha

ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับ จะตามไปถามรายละเอียดในบล็อกครับ

ตอนนี้ที่โรงเรียนกำลังให้ทำ 5 ส  ต้องเป็นหัวหน้าโครงการค่ะ  ก็เลยหาข้อมูลยกใหญ่  เพราะที่ผ่านมาไม่เคยสำเร็จซักครั้ง เพราะไม่ต่อเนื่อง  ครูบางคนก็ดื้อ หนักใจค่ะ แต่ก็จะพยายาม อ่านของคุณ Masha แล้ว จะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ  ขอขอบพระคุณเจ้วของบล็อก(อ.พรชัยด้วยนะคะ)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท