ตัวอย่างการเขียน ก.ค.ศ. 2

chem
ก.ค.ศ. 2

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีตัวอย่างการเขียน ก.ค.ศ. 2 มานำเสนอ ซึ่งเราก็เพิ่งทำเสร็จ หวังว่า ตัวอย่างนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ครูทุกท่านที่จะขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะไม่มากก็น้อยนะคะ และเราขอร้องให้คุณครูทุกท่านที่เข้ามาอ่านช่วยกรุณาฝากข้อคิดเห็นในการปรับปรุง แก้ไข การเขียนรายงายด้วยนะคะ จักขอบคุณยิ่ง

.ค.ศ. 2

แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ)

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ตำแหน่งเลขที่

สถานศึกษา/หน่วยงาน อำเภอ/เขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รับเงินเดือน อันดับ คศ. 1 ขั้น บาท

2. ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ

รวบรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการดังนี้

1. การมีวินัย

1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทางโรงเรียนตั้งไว้

อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติหน้าที่ราชการในเรื่องการสอน งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเคารพยอมรับนับถือผู้ที่อาวุโส ในเรื่องการแต่งกายข้าพเจ้าแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อย ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนและเป็นที่ยอมรับของสังคม ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส ข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ได้นำเอาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ข้าราชการและผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วย นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางาน ตนเองและภารกิจของหน่วยงานด้วย (แฟ้มเอกสารที่ 1.1 การมีวินัยในตนเอง)

1.2 การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณและวินัยต่อตนเองและหน่วยงาน รักษาวินัย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี เพื่อความก้าวหน้าแก่ราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวัง รักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ

ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม ในวันหยุดราชการข้าพเจ้าได้ทำการตรวจตรารอบ ๆ บริเวณโรงเรียน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน นอกจากนี้ยังดูแลนักเรียนในเรื่องการแต่งกาย กริยามารยาทเพื่อการออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (แฟ้มเอกสารที่ 1.2 การรักษาวินัย)

1.3 การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่นการมา

ลงเวลาปฏิบัติราชการตรงเวลาทุกวัน การเข้าสอนักเรียนเข้าตรงเวลาและออกตรงเวลาทุกครั้ง ข้าพเจ้ามี

ความตั้งใจในการปฏิบัติราชการจะอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการด้วยความเสียสละแม้จะเป็นนอกเวลาราชการก็ตาม ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการทำงานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่เคยย่อท้อ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังรับให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนและครอบครัวในฐานะครูที่ปรึกษา และสอนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจในบทเรียนมาถามโดยใช้เวลาตอนพักกลางวัน (แฟ้มเอกสารที่ 1.3 การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ)

1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ และ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ทางราชการและ

ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน และได้รับการยกย่อง ชมเชยอยู่เสมอ โดยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่หัวหน้างานขายสมุดโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จำหน่ายสมุดให้กับนักเรียนและส่งเงินกับทางการเงินของโรงเรียนทุกวัน โดยตำแหน่งรองผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนข้าพเจ้าได้จัดทำรายรับและรายจ่ายแสดงให้ผุ้จัดการสหกรณ์โรงเรียนรับทราบในตอนเย็นของทุก ๆ วัน (แฟ้มเอกสารที่ 1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่)

1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน

ข้าพเจ้ารักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน เสียสละ ทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง (แฟ้มเอกสารที่ 1.5 การรักษาความสามัคคี)

2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้ามีความความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานโดยมีผลงานปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับ โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เช่นข้าพเจ้าได้ทำการฝึกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัดและนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและให้ความรู้แก่นักเรียนแล้วให้นักเยนจัดทำโครงงานซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาด้วย และนำโครงงานนั้นส่งประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ตามโครงการการประกวดโครงงานของมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (แฟ้มเอกสารที่ 2.1 ความอุตสาหะและรับผิดชอบ)

2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ข้าพเจ้ายึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามหลักคำสอนคือ การปฏิบัติตนเป็นคนดีซึ่งข้าพเจ้า ได้ยึดถือและปฏิบัติเรื่อยมาและกิจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธคือการทำบุญตามเทศกาลซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติไม่เคยขาดและยังได้พานักเรียนในฐานะที่เป็นครูที่ปรึกษาเข้าร่วมทำบุญยังวัดที่อยู่ใกล้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียนด้วย

(แฟ้มเอกสารที่ 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม)

2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

ข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วย

กฎหมาย ตลอดระยะเวลาผ่านมาข้าพเจ้ามักจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีให้ทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งข้าพเจ้าได้ยึดถือปฏิบัติเรื่อยมา นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้สอดแทรกคำสอนเหล่านี้ไว้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้นักเรียนกระทำความดี และได้ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องการไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง

(แฟ้มเอกสารที่ 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม)

2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ข้าพเจ้า ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าพเจ้าจะไปเลือกตั้งทุกครั้ง และข้าพเจ้ายังได้สอดแทรกเรื่องสิทธิการเลือกตั้ง ข้อเสียของการซื้อสิทธิขายเสียงให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูมและในชั่วโมงเรียนด้วย

(แฟ้มเอกสารที่ 2.4 การยึดมั่นในการปกครอง)

2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดล้อม

มีกิจกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1. กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้ผ้าไทย
 2. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
 4. กิจกรรมลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
 5. กิจกรรมไหว้ครูโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
 6. กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
 7. กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
 8. กิจกรรมเขตรับผิดชอบ

(แฟ้มเอกสารที่ 2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม)

3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง คืออยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่างประหยัด รักครอบครัว รักการทำงาน

(แฟ้มเอกสารที่ 3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

ข้าพเจ้าละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยข้าพเจ้าเติบโตมาจากครอบครัวที่ปลอดสารเสพติด ทุกครั้งที่ครอบครัวมีปัญหาไม่เคยมีการนำสิ่งเสพติดมาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา แต่จะหาทางแก้ปัญหาโดยการพูดคุย ปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ และเมื่อข้าพเจ้าประสบกับปัญหาข้าพเจ้าก็ไม่เคยใช้สารเสพติดเป็นสิ่งแก้ไขปัญหา และไม่เคยเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนเพื่อคลายเครียด แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าทำประจำคือ การนั่งสมาธิละการนอนหลับพักผ่อน เพราะเมื่อเรานอนหลับพักผ่อนเต็มที่จะทำให้สมองปลอดโปร่งสามารถคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยดี และข้าพเจ้ายังได้สอนและสอดแทรกวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในชั้นเรียนด้วย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับนักเรียนเดินรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

(แฟ้มเอกสารที่ 3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด)

3.3 การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

ข้าพเจ้าใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เช่นในการประชุมผู้ปกครองหรือเวลาที่ผู้ปกครองนักเรียนโทรมาสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงให้กับผู้ปกครองเสมอ เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน ผู้ปกครองและครูเพื่อเป็นการนำมาพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนร่วมกัน (แฟ้มเอกสารที่ 3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร)

3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสม กับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะการเป็นข้าราชการครูข้าพเจ้าได้ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและเพื่อนร่วมงาน เช่น การแต่งกาย การพูดจา การตรงต่อเวลา และการยอมรับกฎกติกาที่ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งขึ้น เพราะนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบเลียนแบบ และต้องการคนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตนเอง อีกอย่างการวางตัวก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะไม่วางตัวสนิทสนมกับนักเรียนมากจนเกินไป เพราะจะทำให้นักเรียนไม่รู้จักการวางตัวเมื่อต้องเข้าสังคม และบุคคลภายนอกจะมองนักเรียนเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะ

(แฟ้มเอกสารที่ 3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี)

3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม

ข้าพเจ้าประหยัด มัธยัสถ์ อดออม และยังให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแบบประหยัดแต่ได้สิ่งที่ดีมีคุณภาพที่ดีมาใช้ ให้นักเรียนรู้จักการออมโดยให้นักเรียนที่ปรึกษาเก็บเงินออมคนละ 10 บาท / สัปดาห์ (แฟ้มเอกสารที่ 3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม)

4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการ

อย่างสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการ

อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ข้าพเจ้าจะพูดถึงอาชีพของข้าพเจ้าในทางบวกเสมอ และข้าพเจ้าได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้น อาทิเช่น

 1. กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
 3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 4. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
 5. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เพื่อเตรียมตัวสอบ O-Net

(แฟ้มเอกสารที่ 4.1 การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ)

4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ

ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาในวิชาชีพ โดยการเข้าร่วมการอบรม และศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเองเกี่ยวกับการสร้างสื่อและนวัตกรรม และทำการวิจัยเพื่อหาสาเหตุที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีต่ำและนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดกระทำสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับนักเรียน และได้ทดลองใช้กับนักเรียนผลปรากฏว่าทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมีมากขึ้น

(แฟ้มเอกสารที่ 4.2 การศึกษาค้นคว้า)

4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ

ข้าพเจ้ามีบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ โดยข้าพเจ้าได้เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการจนนักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด และเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งชนะเลิศและเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค

ที่จังหวัดนคราราชสีมา (แฟ้มเอกสารที่ 4.3 บทบาทการเป็นผู้นำ)

4.4 การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดข้าพเจ้าจะพูดถึงอาชีพของข้าพเจ้าในทางบวกเสมอ ไม่เพิกเฉยที่จะเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานทุกครั้งที่มีโอกาสเช่นการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน และร่วมตอบปัญหา จนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ข้าพเจ้าแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเสมอ (แฟ้มเอกสารที่ 4.4 การรักษาชื่อเสียง)

4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม

ข้าพเจ้าเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชนและสังคม

(แฟ้มเอกสารที่ 4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี)

5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอด ความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน

ข้าพเจ้าเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส และมีปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น บิดามารดาหย่าร้าง เด็กถูกทอดทิ้งเพราะผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก

เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูควรเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ต้องอาศัยกลวิธีที่หลากหลาย การปรับ วิธีเรียน

เปลี่ยนวิธีสอน (แฟ้มเอกสารที่ 5.1 การถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้)

5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน

ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียบกัน ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดหลักประชาธิปไตย ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูควรเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ข้าพเจ้าได้ ทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการติดต่อประสานงานบุคคลที่มาติดต่อราชการและอื่น ๆ ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในหน้าที่อันทรงเกียรติ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยไมตรีจิตที่ดี ยึดผลประโยชน์ ผลลัพธ์ของผู้มาติดต่อเป็นหลัก จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา และได้รับคำชมเชย ยกย่องจากชุมชนและผู้มาติดต่อราชการตลอดมา (แฟ้มเอกสารที่ 5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ )

5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่

ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งบุคลากรมีความมุ่งมั่น อุทิศตนแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ(แฟ้มเอกสารที่ 5.3 การศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่)

5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ข้าพเจ้าประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส และมีปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น บิดามารดาหย่าร้าง เด็กถูกทอดทิ้งเพราะผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (แฟ้มเอกสารที่ 5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน)

5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

ข้าพเจ้ามีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมการบริจาคกำลังทรัพย์

ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น การช่วยเหลือนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ข้าพเจ้าทำด้วยความเต็มใจ และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ในการร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น ข้าพเจ้าก็ให้ความร่วมมือมาด้วยดีตลอด ในบางครั้งยังเป็นหลักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง คืออยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย

ใช้จ่ายอย่างประหยัด รักครอบครัว รักการทำงาน (แฟ้มเอกสารที่ 5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ)

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง

(ลงชื่อ)............................................ผู้ขอรับการประเมิน

( ......................................... )

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1

วันที่ เดือน .ศ.

(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับรอง

( .............................................. )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน........................

วันที่ .........เดือน.........................พ.ศ. ....................

ผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียน...........................

(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับรอง

(..............................................)

ตำแหน่ง.................................................................

วันที่ .........เดือน.........................พ.ศ. ....................

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา /เขตพื้นที่การศึกษา/สำนักงาน กศน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรรหามาฝาก

คำสำคัญ (Tags)#ก.ค.ศ.2

หมายเลขบันทึก: 311771, เขียน: 08 Nov 2009 @ 00:54 (), แก้ไข: 10 Feb 2015 @ 23:07 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 82, อ่าน: คลิก


ความเห็น (82)

ครูระยองค่ะ
IP: xxx.42.93.96
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครุลำปลายมาศค่ะ เขียนเป็นแนวทางได้ดีมากค่ะ ขอชื่นชมจากใจจริงและขอเป็นกำลังใจในการเตรียมเอกสารและผลงานนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ ที่เป็นกำลังให้ คุณครูระยอง....คงมีเวลานานหน่ะค่ะที่จะเก็บข้อมูล และเอกสาร เพราะทางเขตพื้นที่

เขาบอกว่า ยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการเกี่วกับเกณฑ์การประเมินเลยค่ะ ....

emmysupranee
IP: xxx.128.7.130
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ เพราะเขียนไม่เก่ง

niran
IP: xxx.49.1.25
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากครับ เป็นแนวทางที่ดีในการเขียน เพราะคิดคนเดียวยังไงก็สู้หลายคนคิดไม่ได้

และอีกอย่างการใช้ภาษาไทยของผมก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไดนัก

anchalee
IP: xxx.180.15.13
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับแนวทางตัวอย่าง จะไม่ลืมพระคุณค่ะ

ครูจา
IP: xxx.19.65.238
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูมากคะที่มีน้ำใจกับผู้อื่น อย่างนี้ถึงสมกับคำว่าเป็นครู

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับคุณครู

Paa_Lek
IP: xxx.137.105.3
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ได้เข้ามาอ่านแล้วขอชื่นชมค่ะ รายงานที่เขียนนั้นพบว่าเป็นความเรียงที่สละสลวยน่าอ่าน แต่เนื่องจากเป็นการเขียน blog เพื่อ เผยแพร่ จึงไม่สามารถจัดรูปแบบเอกสาร และคำบางคำที่ควรจะอยู่ติดกันแต่ใน blog แยกคนละบรรทัด ดังนั้น ในฉบับจริง ขอให้ตรวจดูด้วย จะเพิ่มคุณค่าของรายงานได้มากทีเดียว

จากรายงานที่ได้อ่านแล้ว คาดว่าคุณครูคงจะได้ผ่านการประเมินนะคะ

kru kaew
IP: xxx.47.43.108
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะกำลังศึกษาอยู่พอดีขอให้ผู้ให้ผ่านการประเมินนะคะ

รุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์
IP: xxx.173.6.231
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ที่มีให้ ขอให้ คศ 4 เร็ว ๆ นะคะ

นิษฐา
IP: xxx.175.187.25
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะที่แบ่งปันสิ่งดี ดี ให้แก่ผู้ที่จะทำชำนาญการแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง นะค่ะ

ครูอุดร
IP: xxx.175.216.93
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับแนวทางในการเขียนจะลอกเลียนแบบอย่างสร้างสรรค์ขอเป็นกำลังใจในการเตรียมการประเมินให้ผ่านฉลุยนะคะ

bjong
IP: xxx.53.107.119
เขียนเมื่อ 

Tkank you

ครู ห้วยแถลง
IP: xxx.49.171.71
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับที่มีใจเอื้อเฟื้อกับเพื่อนครูด้วยกัน เป็นแบบรายงานที่ดีเยี่ยมมากจัดระบบระเบียบขั้นตอนการเขียนได้ดีมากครับ อ่านแล้วเห็นภาพเห็นแนวทางในการเขียน

ติ
IP: xxx.49.172.61
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

ครูวิทย์
IP: xxx.26.167.12
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ ซึ้งเลยนะเนี้ย

ครูบ้านใหม่ไชยพจน์
IP: xxx.128.50.200
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะจะนำข้อมูลของคุณครูไม่ดัดแปลงอีกทีค่ะ

ครู กศน.
IP: xxx.143.151.34
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก เขียนได้ดีมาก จากใจจริงขอให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความสุขตลอดปี ๒๕๕๓ นะคะ

ครูอ้น
IP: xxx.173.127.104
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ หนูก็กำลังจะขอ คศ.2 ขอคัดลอกไปเลยนะคะ

ใหญ่นจนส
IP: xxx.174.35.241
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอย่างจริงใจ สำหรับแนวทางในการเขียนจะเลียนแบบอย่างสร้างสรรค์ขอเป็นกำลังใจให้ในการเตรียมการประเมินให้ผ่านฉลุยนะครับ ขอให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความสุขไปเรื่อย ๆ

IP: xxx.172.163.29
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะ สำหรับแนวทางในการเขียน เพราะตั้งท่าจะเขียนมาตั้งแต่ตุลาแล้ว แต่ก็เขียนไม่ออก ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ และมีความสุขในปีใหม่ด้วยค่ะ

JO-KUNG
IP: xxx.175.222.88
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ.......เป็นแนวทางที่ดีมาก-มาก....ขอชื่นชมด้วยหัวใจ

banyen
IP: xxx.172.74.251
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะที่กรุณาช่วยเหลือกำลังจะเริ่มทำคศ 2 ขอให้มีความเจริญในหน้าที่การงานนะคะที่มีใจเมตตราต่อผู้อื่น

ครูน้อง
IP: xxx.175.150.188
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด และขอให้คุณครูผ่านการประเมินครั้งนี้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ

ครูอำนาจเจริญ
IP: xxx.31.23.9
เขียนเมื่อ 

แนวทางในการจัดทำเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่นี้ยังมีบางเรื่องบางรายละเอียดที่ยังไม่เข้าใจก็ได้แนวทางจากคุณครูนี่แหละ

ขอบพระคุณคุณครูมากนะคะที่กรุณาเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ขอให้กุศลอันยิ่งใหญ่นี้กลับคืนสู่คุณครูผู้มากไปด้วยเมตตา กรุณา คนนี้ด้วยเทอญ

ครูเชียงใหม่
IP: xxx.172.58.27
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะ เพราะหาแนวทางมานานแล้ว เราคนบุรีรัมย์เหมือนกัน แต่ตัวอยู่ไกลไปหน่อยนะ ฝากตัวด้วยนะจ้าว

กนิษฐ์ฎา
IP: xxx.26.105.27
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์กับครู ครูอย่างเรามาก ขอบคุณ ขอบคุณที่กรุณา

ครูนิ
IP: xxx.19.66.228
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับตัวอย่างการเขียนกคศ2 มากเพราะกำลังคิดไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไรสมองมินมากเลยคะขอบคุณมากๆนะคะ

อี๊ด
IP: xxx.67.210.90
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอย่างมากเลยนะที่ให้แนวทาง หายเครียดแล้ว

ครูด้วยกัน
IP: xxx.123.55.105
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะเหมือนทุกคนที่ชมคุณ

ข้าราชการเก่าแต่ครูใหม่
IP: xxx.26.88.82
เขียนเมื่อ 

ดิฉันงงมากค่ะ เป็นครูครบ 6 ปี ส่งผลงานไป ก.ค.บอกต้องเป็น 8 ปี ทั้งที่จบปริญญาตรี เงินเดือน 2 หมื่นกว่าบาท

อายุราชการ 20 กว่าปี ใครรู้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.84.233.10
เขียนเมื่อ 

งงค่ะ มีด้วยหรอ ในระเบียบการที่มาใหม่คือ จบ ป.ตรี 5 ปี จบ ป.โท 4 ปี ก็ส่งผลงานได้เเล้ว

หรือถ้าเงินเดือนก็ 14800 บาท ไม่ใช่หรอคะ เท่าทีี่รู้นะคะ

ครูบางไทร
IP: xxx.49.205.77
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับตัวอย่าง เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ หากมีตัวอย่าง ก.ค.ศ. 3 กรุณานำมาเป็นตัวอย่างด้วยนะคะ

kruu
IP: xxx.49.205.78
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ กะว่าจะยื่นคำขอตุลาคม 53 นี้ แต่สงสัยว่ารายงานการวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ผู้เรียนนี้เป็นแบบไหน ใครทราบกรุณาส่งเมล์ตอบให้หน่อยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

Krungsri siripaka
IP: xxx.26.185.103
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ ที่ให้แนวทาง กำลังมืดอยู่ด้วย เป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้ว หวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใด ขอให้หาเงินซื้อเอานะ

kruo
IP: xxx.93.132.52
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับตัวอย่าง เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ จะนำไปเป็นแนวทางในการทำผลงานของดิฉันต่อไปค่ะ

ครูนุช
IP: xxx.206.185.37
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับแนวทางดีๆ คะ ว่าจะส่ง ตุลา 53 นี้คะ

มดแดง สุขสุด
IP: xxx.53.114.103
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะ เป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนครูด้วยกัน ขอให้ประสบความสำเร็จในก้าวต่อไปนะคะ

ครูบ้านนอก
IP: xxx.143.130.100
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับอาจารย์ ขอชื่นชมในน้ำใจอันดีงามเพราะจะได้เป็น แนวทาง ให้กับผู้อื่นที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไรดี เป็นการให้ที่ได้บุญได้กุศลนะครับ

ครูใต้
IP: xxx.93.142.185
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะ แต่รู้สึกว่าจะยื่นได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมค่ะ

kroothai
IP: xxx.206.197.175
เขียนเมื่อ 

รับปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ งานวิทยฐานะ

สายผู้บริหารและสายผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ รับปรึกษาตามความต้องการ ทั้งแบบแยกส่วน

- งานนวัตกรรม

- วิจัย 5 บท

- รายงาน 5 บท

- แผนการจัดการเรียนรู้

จัดทำรูปเล่มสวยงามตามแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ำแบบใคร รับแก้ไขงานตามความต้องการจนกว่าจะผ่าน

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเท่านั้น

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ชมรมครูนักพัฒนาถิ่นไทย ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านก่อนการตัดสินใจรับงานทั่วประเทศส่งงานถึงบ้าน นัดคุยได้

ชมรมครูนักพัฒนาถิ่นไทย เบอร์โทร 082-2369500,0866078069,0800569779

อีเมล์:[email protected]

เว็บไซต์:www.kroothinthai.co.cc

กุ๊กไก่
IP: xxx.19.67.6
เขียนเมื่อ 

เป็นแนวทางการเขียนได้ดีมากค่ะ ขอให้บุญรักษานะคะ

ตุ๊ก
IP: xxx.173.109.1
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ อยากทราบว่าแฟ้มเอกสารต่างๆเก็บชิ้นงานอะไรบ้าง พอจะมีตัวอย่างบ้างหรือเปล่าคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ปาริชาต
IP: xxx.84.219.12
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มากเลย เพราะตอนนี้ก็กำลังศึกษาข้อมูลเตรียมส่ง ค.ศ.2 ขอบคุณมากค่ะ

จุ๋ม
IP: xxx.172.237.95
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะมีน้ำใจ ขอให้ได้ คศ.3 อย่างไม่มีอุปสรรคใด ๆ เร็วที่สุดเท่าที่มีโอกาสได้ทำ และโชคดีจากบุญกุศลนี้นะคะ จุ๋ม

จุ๋ม
IP: xxx.172.237.95
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะมีน้ำใจ ขอให้ได้ คศ.3 อย่างไม่มีอุปสรรคใด ๆ เร็วที่สุดเท่าที่มีโอกาสได้ทำ และโชคดีจากบุญกุศลนี้นะคะ จุ๋ม

กัญญา
IP: xxx.27.196.73
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเป็นประโยชน์มากๆเลย อยากทราบว่าแฟ้มเอกสารต่างๆเก็บชิ้นงานอะไรบ้าง พอจะมีตัวอย่างบ้างหรือเปล่าคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

dragons
IP: xxx.164.104.218
เขียนเมื่อ 

1. บรรจุ พ.ค. 50

2. จบ ป.โท 53

พ.ค. 54 สามารถ ขอ ชำนาญการได้หรือเปล่า ครับ (ป.โท อายุราชการ 4 ปี)

กี้
IP: xxx.53.88.165
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากนะค่ะเป็นแนวทางในการเขียนเป็ฯอย่างดี

IP: xxx.27.132.74
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ สำหรับเป็นแนวทางในการเขียน 

IP: xxx.53.93.175
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะที่นำตัวอย่างการเขียนรายงานแบ กคศ.2 มาเผื่อแผ่ให้เพื่อนครูได้ใช้เป็นตัวอย่าง ทำให้เพื่อนครูหลายคนที่ยังงงอยู่ได้มีแนวทางในการเขียน

IP: xxx.207.153.160
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ

ศุภรัตตญา สังขฤทธิ์
IP: xxx.229.190.42
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

ครูริมแดน
IP: xxx.172.249.0
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ ครูไทยใจดีจริง ๆ

พรทิพย์
IP: xxx.27.158.246
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากกำลังต้องการอยู่พอดีเลย

วันศรี
IP: xxx.53.154.198
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ กำลังจะทำผลงาน ค.ศ.3 พอดีเลย หัวข้อก็เหมือนกัน จะนำมาปรับใช้กับตัวเองค่ะ ขอให้ได้บุญกุศลแรงเกิดค่ะ

ปิยะวรรณ มิตรเปรียญ
IP: xxx.180.206.1
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆนะคะแต่อยากดูแฟ้มเอกสารว่ามีอะไรบ้าง

ใหญ่ สงขลา
IP: xxx.93.237.113
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากที่ช่วยเผลแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับผู้อื่น ผลก็กำลังทำ คศ.2 อยู่พอดี หาคนปรึกษายากเพราะทุกคนมีงานมากทุกคน ขอขอบคุณมากครับ

สุภาพร
IP: xxx.93.204.115
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะที่มอบแนวทางการเขียนก.ค.ศ.2ให้รุ่นน้อง

ครูบ้านนอก
IP: xxx.93.135.227
เขียนเมื่อ 

กำลังทำคศ.2 อยากเห็นตัวอย่างแฟ้มเอกสารที่กล่าวถึงอะค่ะ ถ้าโชว์ทั้งหมดได้ยิ่งดี ส่งให้ดูทางเมลล์ก็ได้ค่ะจักขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

apichat
IP: xxx.26.72.198
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ สำหรับการแบ่งปัน ขอให้มีความสุขมากๆ นะครับ

ครูหน่อย
IP: xxx.232.103.156
เขียนเมื่อ 

ดีเลยค่ะ จะทำอยู่พอดี

ลลิดา
IP: xxx.7.168.83
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบที่ดีมากค่ะ รบกวนส่งตัวอย่างแฟ้มให้ดูทาง Mail ขอบคุณมากค่ะ

ครูสมุทรสาคร
IP: xxx.91.18.195
เขียนเมื่อ 

ดีและขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากดูแนวทางการทำแฟ้มค่ะ ส่งมาให้ทางเมล์ได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

สุนิตตา เอ็มประโคน
IP: xxx.93.189.21
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของคุณครูนะคะ

ครูเหนือเจ้า
IP: xxx.180.63.1
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแนวทางในการเขียน

ต้น
IP: xxx.109.128.254
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ ครับคุณครู

จิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์
IP: xxx.0.200.105
เขียนเมื่อ 

เพิ่งทำส่งไป เสียดายของคุณครูเขียนได้เจ๋งกว่าเยอะเลย

ครูพร
IP: xxx.27.242.85
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์แนวทาง ขอให้ผ่านทุก ๆ ระดับไวๆ

อรระวี ผุยพรหม
IP: xxx.51.4.185
เขียนเมื่อ 

อยากให้ลงตัวอย่างการเขียน ด้านที่ 2 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

ครูเอ๋
IP: xxx.173.154.59
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณในความแบ่งปัน ในปัจจุบันนี้หายากนะคะ แต่ก็พบที่นี่ ขอบคุณคุณครูค่ะ มาช้าไปหน่อย^^

ครุบุษ
IP: xxx.205.240.90
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ สำหรับแนวทางในการเขียน ครูผู้มีมิตรไมตรี น้ำใจที่ดี ค่ะ จะส่ง18 เมษยน 2556 นี้ค่้ะ ขอความกรุณาตัวอย่างการทำแฟ้มได้ไหมค่ะ ไม่ทราบว่่าต้องทำอย่างไรและยังไงบ้างค่ะ กี่แฟ้มค่ะ แล้วใส่อะไรลงไปแต่ละแฟ้มบ้างค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะรบกวนส่งมาทางเมล์นะค่ะ ตรวจภายใน 3เดือนค่ะ

ครูตาก
IP: xxx.53.14.254
เขียนเมื่อ 

ขอบุคูณสำหรับแนวทางการทำ กคศ.2 ค่ะดีมากเลย  แต่จะรบกวนคุณครูเกี่ยวกับตัวอย่างการจัดแฟ้ม  รอรับการประเมินจะจัดกี่แฟ้ม  ใส่อะไรไปบ้าง  กรุณาส่งมาทางเมล์

เอ้
IP: xxx.8.78.121
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะสำหรับแนวทางการเขียน

ครูแดง
IP: xxx.205.195.98
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับแนวทางการเขียนที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆสายการสอน

                                                                         ครูแดง

 

orn chayen
IP: xxx.4.182.181
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากเลยนะคะ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

ครูรัตน์
IP: xxx.204.216.164
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่อนุเคราะห์เขียนตัวอย่างให้ ทำให้สามารถคิดเพิ่มเติมได้

เขียนเมื่อ 

ยินดีมากๆเลยค่ะที่งานของตัวเองได้ช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกัน ขอให้ผ่านทุกท่านนะคะ ตอนนี้ดิฉันได้ คศ.3 มา 3 ปีแล้วค่ะ. ใครมีแนวทางการทำ คศ4 นำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/311771?3007566รุ่งทิพย์
IP: xxx.237.139.247
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณแนวทางการเขียนมากค่ะ ขอให้ได้คศ.4 ในเร็วๆนี้นะคะ


เกศินี
IP: xxx.55.233.86
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆนะคะ แนวทางดีมากค่ะ