GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ตัวอย่างการเขียน ก.ค.ศ. 2

ก.ค.ศ. 2

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีตัวอย่างการเขียน ก.ค.ศ. 2 มานำเสนอ ซึ่งเราก็เพิ่งทำเสร็จ หวังว่า ตัวอย่างนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ครูทุกท่านที่จะขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะไม่มากก็น้อยนะคะ และเราขอร้องให้คุณครูทุกท่านที่เข้ามาอ่านช่วยกรุณาฝากข้อคิดเห็นในการปรับปรุง แก้ไข การเขียนรายงายด้วยนะคะ จักขอบคุณยิ่ง

.ค.ศ. 2

แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ)

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ตำแหน่งเลขที่

สถานศึกษา/หน่วยงาน อำเภอ/เขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รับเงินเดือน อันดับ คศ. 1 ขั้น บาท

2. ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ

รวบรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการดังนี้

1. การมีวินัย

1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทางโรงเรียนตั้งไว้

อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติหน้าที่ราชการในเรื่องการสอน งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเคารพยอมรับนับถือผู้ที่อาวุโส ในเรื่องการแต่งกายข้าพเจ้าแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อย ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนและเป็นที่ยอมรับของสังคม ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส ข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ได้นำเอาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ข้าราชการและผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วย นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางาน ตนเองและภารกิจของหน่วยงานด้วย (แฟ้มเอกสารที่ 1.1 การมีวินัยในตนเอง)

1.2 การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณและวินัยต่อตนเองและหน่วยงาน รักษาวินัย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี เพื่อความก้าวหน้าแก่ราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวัง รักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ

ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม ในวันหยุดราชการข้าพเจ้าได้ทำการตรวจตรารอบ ๆ บริเวณโรงเรียน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน นอกจากนี้ยังดูแลนักเรียนในเรื่องการแต่งกาย กริยามารยาทเพื่อการออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (แฟ้มเอกสารที่ 1.2 การรักษาวินัย)

1.3 การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่นการมา

ลงเวลาปฏิบัติราชการตรงเวลาทุกวัน การเข้าสอนักเรียนเข้าตรงเวลาและออกตรงเวลาทุกครั้ง ข้าพเจ้ามี

ความตั้งใจในการปฏิบัติราชการจะอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการด้วยความเสียสละแม้จะเป็นนอกเวลาราชการก็ตาม ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการทำงานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่เคยย่อท้อ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังรับให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนและครอบครัวในฐานะครูที่ปรึกษา และสอนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจในบทเรียนมาถามโดยใช้เวลาตอนพักกลางวัน (แฟ้มเอกสารที่ 1.3 การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ)

1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ และ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ทางราชการและ

ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน และได้รับการยกย่อง ชมเชยอยู่เสมอ โดยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่หัวหน้างานขายสมุดโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จำหน่ายสมุดให้กับนักเรียนและส่งเงินกับทางการเงินของโรงเรียนทุกวัน โดยตำแหน่งรองผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนข้าพเจ้าได้จัดทำรายรับและรายจ่ายแสดงให้ผุ้จัดการสหกรณ์โรงเรียนรับทราบในตอนเย็นของทุก ๆ วัน (แฟ้มเอกสารที่ 1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่)

1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน

ข้าพเจ้ารักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน เสียสละ ทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง (แฟ้มเอกสารที่ 1.5 การรักษาความสามัคคี)

2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้ามีความความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานโดยมีผลงานปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับ โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เช่นข้าพเจ้าได้ทำการฝึกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัดและนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและให้ความรู้แก่นักเรียนแล้วให้นักเยนจัดทำโครงงานซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาด้วย และนำโครงงานนั้นส่งประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ตามโครงการการประกวดโครงงานของมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (แฟ้มเอกสารที่ 2.1 ความอุตสาหะและรับผิดชอบ)

2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ข้าพเจ้ายึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามหลักคำสอนคือ การปฏิบัติตนเป็นคนดีซึ่งข้าพเจ้า ได้ยึดถือและปฏิบัติเรื่อยมาและกิจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธคือการทำบุญตามเทศกาลซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติไม่เคยขาดและยังได้พานักเรียนในฐานะที่เป็นครูที่ปรึกษาเข้าร่วมทำบุญยังวัดที่อยู่ใกล้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียนด้วย

(แฟ้มเอกสารที่ 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม)

2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

ข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วย

กฎหมาย ตลอดระยะเวลาผ่านมาข้าพเจ้ามักจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีให้ทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งข้าพเจ้าได้ยึดถือปฏิบัติเรื่อยมา นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้สอดแทรกคำสอนเหล่านี้ไว้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้นักเรียนกระทำความดี และได้ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องการไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง

(แฟ้มเอกสารที่ 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม)

2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ข้าพเจ้า ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าพเจ้าจะไปเลือกตั้งทุกครั้ง และข้าพเจ้ายังได้สอดแทรกเรื่องสิทธิการเลือกตั้ง ข้อเสียของการซื้อสิทธิขายเสียงให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูมและในชั่วโมงเรียนด้วย

(แฟ้มเอกสารที่ 2.4 การยึดมั่นในการปกครอง)

2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดล้อม

มีกิจกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1. กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้ผ้าไทย
 2. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
 4. กิจกรรมลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
 5. กิจกรรมไหว้ครูโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
 6. กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
 7. กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
 8. กิจกรรมเขตรับผิดชอบ

(แฟ้มเอกสารที่ 2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม)

3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง คืออยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่างประหยัด รักครอบครัว รักการทำงาน

(แฟ้มเอกสารที่ 3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

ข้าพเจ้าละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยข้าพเจ้าเติบโตมาจากครอบครัวที่ปลอดสารเสพติด ทุกครั้งที่ครอบครัวมีปัญหาไม่เคยมีการนำสิ่งเสพติดมาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา แต่จะหาทางแก้ปัญหาโดยการพูดคุย ปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ และเมื่อข้าพเจ้าประสบกับปัญหาข้าพเจ้าก็ไม่เคยใช้สารเสพติดเป็นสิ่งแก้ไขปัญหา และไม่เคยเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนเพื่อคลายเครียด แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าทำประจำคือ การนั่งสมาธิละการนอนหลับพักผ่อน เพราะเมื่อเรานอนหลับพักผ่อนเต็มที่จะทำให้สมองปลอดโปร่งสามารถคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยดี และข้าพเจ้ายังได้สอนและสอดแทรกวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในชั้นเรียนด้วย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับนักเรียนเดินรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

(แฟ้มเอกสารที่ 3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด)

3.3 การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

ข้าพเจ้าใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เช่นในการประชุมผู้ปกครองหรือเวลาที่ผู้ปกครองนักเรียนโทรมาสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงให้กับผู้ปกครองเสมอ เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน ผู้ปกครองและครูเพื่อเป็นการนำมาพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนร่วมกัน (แฟ้มเอกสารที่ 3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร)

3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสม กับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะการเป็นข้าราชการครูข้าพเจ้าได้ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและเพื่อนร่วมงาน เช่น การแต่งกาย การพูดจา การตรงต่อเวลา และการยอมรับกฎกติกาที่ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งขึ้น เพราะนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบเลียนแบบ และต้องการคนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตนเอง อีกอย่างการวางตัวก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะไม่วางตัวสนิทสนมกับนักเรียนมากจนเกินไป เพราะจะทำให้นักเรียนไม่รู้จักการวางตัวเมื่อต้องเข้าสังคม และบุคคลภายนอกจะมองนักเรียนเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะ

(แฟ้มเอกสารที่ 3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี)

3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม

ข้าพเจ้าประหยัด มัธยัสถ์ อดออม และยังให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแบบประหยัดแต่ได้สิ่งที่ดีมีคุณภาพที่ดีมาใช้ ให้นักเรียนรู้จักการออมโดยให้นักเรียนที่ปรึกษาเก็บเงินออมคนละ 10 บาท / สัปดาห์ (แฟ้มเอกสารที่ 3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม)

4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการ

อย่างสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการ

อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ข้าพเจ้าจะพูดถึงอาชีพของข้าพเจ้าในทางบวกเสมอ และข้าพเจ้าได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้น อาทิเช่น

 1. กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
 3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 4. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
 5. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เพื่อเตรียมตัวสอบ O-Net

(แฟ้มเอกสารที่ 4.1 การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ)

4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ

ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาในวิชาชีพ โดยการเข้าร่วมการอบรม และศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเองเกี่ยวกับการสร้างสื่อและนวัตกรรม และทำการวิจัยเพื่อหาสาเหตุที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีต่ำและนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดกระทำสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับนักเรียน และได้ทดลองใช้กับนักเรียนผลปรากฏว่าทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมีมากขึ้น

(แฟ้มเอกสารที่ 4.2 การศึกษาค้นคว้า)

4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ

ข้าพเจ้ามีบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ โดยข้าพเจ้าได้เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการจนนักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด และเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งชนะเลิศและเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค

ที่จังหวัดนคราราชสีมา (แฟ้มเอกสารที่ 4.3 บทบาทการเป็นผู้นำ)

4.4 การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดข้าพเจ้าจะพูดถึงอาชีพของข้าพเจ้าในทางบวกเสมอ ไม่เพิกเฉยที่จะเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานทุกครั้งที่มีโอกาสเช่นการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน และร่วมตอบปัญหา จนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ข้าพเจ้าแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเสมอ (แฟ้มเอกสารที่ 4.4 การรักษาชื่อเสียง)

4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม

ข้าพเจ้าเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชนและสังคม

(แฟ้มเอกสารที่ 4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี)

5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอด ความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน

ข้าพเจ้าเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส และมีปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น บิดามารดาหย่าร้าง เด็กถูกทอดทิ้งเพราะผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก

เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูควรเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ต้องอาศัยกลวิธีที่หลากหลาย การปรับ วิธีเรียน

เปลี่ยนวิธีสอน (แฟ้มเอกสารที่ 5.1 การถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้)

5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน

ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียบกัน ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดหลักประชาธิปไตย ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูควรเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ข้าพเจ้าได้ ทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการติดต่อประสานงานบุคคลที่มาติดต่อราชการและอื่น ๆ ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในหน้าที่อันทรงเกียรติ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยไมตรีจิตที่ดี ยึดผลประโยชน์ ผลลัพธ์ของผู้มาติดต่อเป็นหลัก จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา และได้รับคำชมเชย ยกย่องจากชุมชนและผู้มาติดต่อราชการตลอดมา (แฟ้มเอกสารที่ 5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ )

5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่

ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งบุคลากรมีความมุ่งมั่น อุทิศตนแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ(แฟ้มเอกสารที่ 5.3 การศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่)

5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ข้าพเจ้าประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส และมีปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น บิดามารดาหย่าร้าง เด็กถูกทอดทิ้งเพราะผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (แฟ้มเอกสารที่ 5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน)

5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

ข้าพเจ้ามีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมการบริจาคกำลังทรัพย์

ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น การช่วยเหลือนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ข้าพเจ้าทำด้วยความเต็มใจ และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ในการร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น ข้าพเจ้าก็ให้ความร่วมมือมาด้วยดีตลอด ในบางครั้งยังเป็นหลักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง คืออยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย

ใช้จ่ายอย่างประหยัด รักครอบครัว รักการทำงาน (แฟ้มเอกสารที่ 5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ)

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง

(ลงชื่อ)............................................ผู้ขอรับการประเมิน

( ......................................... )

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1

วันที่ เดือน .ศ.

(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับรอง

( .............................................. )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน........................

วันที่ .........เดือน.........................พ.ศ. ....................

ผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียน...........................

(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับรอง

(..............................................)

ตำแหน่ง.................................................................

วันที่ .........เดือน.........................พ.ศ. ....................

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา /เขตพื้นที่การศึกษา/สำนักงาน กศน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ก.ค.ศ.2
หมายเลขบันทึก: 311771
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
ความเห็น: 82
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (82)

ขอบคุณครุลำปลายมาศค่ะ เขียนเป็นแนวทางได้ดีมากค่ะ ขอชื่นชมจากใจจริงและขอเป็นกำลังใจในการเตรียมเอกสารและผลงานนะคะ

ขอบคุณมากนะคะ ที่เป็นกำลังให้ คุณครูระยอง....คงมีเวลานานหน่ะค่ะที่จะเก็บข้อมูล และเอกสาร เพราะทางเขตพื้นที่

เขาบอกว่า ยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการเกี่วกับเกณฑ์การประเมินเลยค่ะ ....

ขอบคุณมากค่ะ เพราะเขียนไม่เก่ง

ขอขอบคุณมากครับ เป็นแนวทางที่ดีในการเขียน เพราะคิดคนเดียวยังไงก็สู้หลายคนคิดไม่ได้

และอีกอย่างการใช้ภาษาไทยของผมก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไดนัก

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับแนวทางตัวอย่าง จะไม่ลืมพระคุณค่ะ

ขอบคุณครูมากคะที่มีน้ำใจกับผู้อื่น อย่างนี้ถึงสมกับคำว่าเป็นครู

ขอบคุณครับคุณครู

สวัสดีค่ะ

ได้เข้ามาอ่านแล้วขอชื่นชมค่ะ รายงานที่เขียนนั้นพบว่าเป็นความเรียงที่สละสลวยน่าอ่าน แต่เนื่องจากเป็นการเขียน blog เพื่อ เผยแพร่ จึงไม่สามารถจัดรูปแบบเอกสาร และคำบางคำที่ควรจะอยู่ติดกันแต่ใน blog แยกคนละบรรทัด ดังนั้น ในฉบับจริง ขอให้ตรวจดูด้วย จะเพิ่มคุณค่าของรายงานได้มากทีเดียว

จากรายงานที่ได้อ่านแล้ว คาดว่าคุณครูคงจะได้ผ่านการประเมินนะคะ

ขอบคุณมากค่ะกำลังศึกษาอยู่พอดีขอให้ผู้ให้ผ่านการประเมินนะคะ

ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ที่มีให้ ขอให้ คศ 4 เร็ว ๆ นะคะ

ขอบคุณมากนะคะที่แบ่งปันสิ่งดี ดี ให้แก่ผู้ที่จะทำชำนาญการแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง นะค่ะ

ขอบคุณสำหรับแนวทางในการเขียนจะลอกเลียนแบบอย่างสร้างสรรค์ขอเป็นกำลังใจในการเตรียมการประเมินให้ผ่านฉลุยนะคะ

Tkank you

ขอบคุณมากครับที่มีใจเอื้อเฟื้อกับเพื่อนครูด้วยกัน เป็นแบบรายงานที่ดีเยี่ยมมากจัดระบบระเบียบขั้นตอนการเขียนได้ดีมากครับ อ่านแล้วเห็นภาพเห็นแนวทางในการเขียน

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

ขอบคุณมาก ๆ ซึ้งเลยนะเนี้ย

ขอบคุณมากนะคะจะนำข้อมูลของคุณครูไม่ดัดแปลงอีกทีค่ะ

ขอบคุณมาก เขียนได้ดีมาก จากใจจริงขอให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความสุขตลอดปี ๒๕๕๓ นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ หนูก็กำลังจะขอ คศ.2 ขอคัดลอกไปเลยนะคะ

ขอบคุณอย่างจริงใจ สำหรับแนวทางในการเขียนจะเลียนแบบอย่างสร้างสรรค์ขอเป็นกำลังใจให้ในการเตรียมการประเมินให้ผ่านฉลุยนะครับ ขอให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความสุขไปเรื่อย ๆ

ขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะ สำหรับแนวทางในการเขียน เพราะตั้งท่าจะเขียนมาตั้งแต่ตุลาแล้ว แต่ก็เขียนไม่ออก ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ และมีความสุขในปีใหม่ด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ.......เป็นแนวทางที่ดีมาก-มาก....ขอชื่นชมด้วยหัวใจ

ขอบคุณมากคะที่กรุณาช่วยเหลือกำลังจะเริ่มทำคศ 2 ขอให้มีความเจริญในหน้าที่การงานนะคะที่มีใจเมตตราต่อผู้อื่น

ขอบคุณมากค่ะ จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด และขอให้คุณครูผ่านการประเมินครั้งนี้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ

แนวทางในการจัดทำเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่นี้ยังมีบางเรื่องบางรายละเอียดที่ยังไม่เข้าใจก็ได้แนวทางจากคุณครูนี่แหละ

ขอบพระคุณคุณครูมากนะคะที่กรุณาเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ขอให้กุศลอันยิ่งใหญ่นี้กลับคืนสู่คุณครูผู้มากไปด้วยเมตตา กรุณา คนนี้ด้วยเทอญ

ขอบคุณมากนะ เพราะหาแนวทางมานานแล้ว เราคนบุรีรัมย์เหมือนกัน แต่ตัวอยู่ไกลไปหน่อยนะ ฝากตัวด้วยนะจ้าว

ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์กับครู ครูอย่างเรามาก ขอบคุณ ขอบคุณที่กรุณา

ขอบคุณสำหรับตัวอย่างการเขียนกคศ2 มากเพราะกำลังคิดไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไรสมองมินมากเลยคะขอบคุณมากๆนะคะ

ขอบคุณอย่างมากเลยนะที่ให้แนวทาง หายเครียดแล้ว

ขอบคุณมากนะคะเหมือนทุกคนที่ชมคุณ

ดิฉันงงมากค่ะ เป็นครูครบ 6 ปี ส่งผลงานไป ก.ค.บอกต้องเป็น 8 ปี ทั้งที่จบปริญญาตรี เงินเดือน 2 หมื่นกว่าบาท

อายุราชการ 20 กว่าปี ใครรู้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

งงค่ะ มีด้วยหรอ ในระเบียบการที่มาใหม่คือ จบ ป.ตรี 5 ปี จบ ป.โท 4 ปี ก็ส่งผลงานได้เเล้ว

หรือถ้าเงินเดือนก็ 14800 บาท ไม่ใช่หรอคะ เท่าทีี่รู้นะคะ

ขอบคุณสำหรับตัวอย่าง เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ หากมีตัวอย่าง ก.ค.ศ. 3 กรุณานำมาเป็นตัวอย่างด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ กะว่าจะยื่นคำขอตุลาคม 53 นี้ แต่สงสัยว่ารายงานการวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ผู้เรียนนี้เป็นแบบไหน ใครทราบกรุณาส่งเมล์ตอบให้หน่อยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ที่ให้แนวทาง กำลังมืดอยู่ด้วย เป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้ว หวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใด ขอให้หาเงินซื้อเอานะ

ขอบคุณสำหรับตัวอย่าง เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ จะนำไปเป็นแนวทางในการทำผลงานของดิฉันต่อไปค่ะ

ขอบคุณสำหรับแนวทางดีๆ คะ ว่าจะส่ง ตุลา 53 นี้คะ

ดีมากเลยค่ะ เป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนครูด้วยกัน ขอให้ประสบความสำเร็จในก้าวต่อไปนะคะ

ดีมากครับอาจารย์ ขอชื่นชมในน้ำใจอันดีงามเพราะจะได้เป็น แนวทาง ให้กับผู้อื่นที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไรดี เป็นการให้ที่ได้บุญได้กุศลนะครับ

ขอบคุณนะค่ะ แต่รู้สึกว่าจะยื่นได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมค่ะ

รับปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ งานวิทยฐานะ

สายผู้บริหารและสายผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ รับปรึกษาตามความต้องการ ทั้งแบบแยกส่วน

- งานนวัตกรรม

- วิจัย 5 บท

- รายงาน 5 บท

- แผนการจัดการเรียนรู้

จัดทำรูปเล่มสวยงามตามแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ำแบบใคร รับแก้ไขงานตามความต้องการจนกว่าจะผ่าน

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเท่านั้น

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ชมรมครูนักพัฒนาถิ่นไทย ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านก่อนการตัดสินใจรับงานทั่วประเทศส่งงานถึงบ้าน นัดคุยได้

ชมรมครูนักพัฒนาถิ่นไทย เบอร์โทร 082-2369500,0866078069,0800569779

อีเมล์:[email protected]

เว็บไซต์:www.kroothinthai.co.cc

เป็นแนวทางการเขียนได้ดีมากค่ะ ขอให้บุญรักษานะคะ

ขอบคุณมากค่ะ อยากทราบว่าแฟ้มเอกสารต่างๆเก็บชิ้นงานอะไรบ้าง พอจะมีตัวอย่างบ้างหรือเปล่าคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มากเลย เพราะตอนนี้ก็กำลังศึกษาข้อมูลเตรียมส่ง ค.ศ.2 ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากนะคะมีน้ำใจ ขอให้ได้ คศ.3 อย่างไม่มีอุปสรรคใด ๆ เร็วที่สุดเท่าที่มีโอกาสได้ทำ และโชคดีจากบุญกุศลนี้นะคะ จุ๋ม

ขอบคุณมากนะคะมีน้ำใจ ขอให้ได้ คศ.3 อย่างไม่มีอุปสรรคใด ๆ เร็วที่สุดเท่าที่มีโอกาสได้ทำ และโชคดีจากบุญกุศลนี้นะคะ จุ๋ม

ขอบคุณมากเป็นประโยชน์มากๆเลย อยากทราบว่าแฟ้มเอกสารต่างๆเก็บชิ้นงานอะไรบ้าง พอจะมีตัวอย่างบ้างหรือเปล่าคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

1. บรรจุ พ.ค. 50

2. จบ ป.โท 53

พ.ค. 54 สามารถ ขอ ชำนาญการได้หรือเปล่า ครับ (ป.โท อายุราชการ 4 ปี)

ขอขอบคุณมากนะค่ะเป็นแนวทางในการเขียนเป็ฯอย่างดี

ขอบคุณนะคะ สำหรับเป็นแนวทางในการเขียน 

ขอบคุณมากนะคะที่นำตัวอย่างการเขียนรายงานแบ กคศ.2 มาเผื่อแผ่ให้เพื่อนครูได้ใช้เป็นตัวอย่าง ทำให้เพื่อนครูหลายคนที่ยังงงอยู่ได้มีแนวทางในการเขียน

ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณคะ ครูไทยใจดีจริง ๆ

ขอบคุณมากกำลังต้องการอยู่พอดีเลย

ขอบคุณมากค่ะ กำลังจะทำผลงาน ค.ศ.3 พอดีเลย หัวข้อก็เหมือนกัน จะนำมาปรับใช้กับตัวเองค่ะ ขอให้ได้บุญกุศลแรงเกิดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะแต่อยากดูแฟ้มเอกสารว่ามีอะไรบ้าง

ขอขอบคุณมากที่ช่วยเผลแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับผู้อื่น ผลก็กำลังทำ คศ.2 อยู่พอดี หาคนปรึกษายากเพราะทุกคนมีงานมากทุกคน ขอขอบคุณมากครับ

ขอบคุณนะคะที่มอบแนวทางการเขียนก.ค.ศ.2ให้รุ่นน้อง

กำลังทำคศ.2 อยากเห็นตัวอย่างแฟ้มเอกสารที่กล่าวถึงอะค่ะ ถ้าโชว์ทั้งหมดได้ยิ่งดี ส่งให้ดูทางเมลล์ก็ได้ค่ะจักขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณครับ สำหรับการแบ่งปัน ขอให้มีความสุขมากๆ นะครับ

ดีเลยค่ะ จะทำอยู่พอดี

เป็นแบบที่ดีมากค่ะ รบกวนส่งตัวอย่างแฟ้มให้ดูทาง Mail ขอบคุณมากค่ะ

ดีและขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากดูแนวทางการทำแฟ้มค่ะ ส่งมาให้ทางเมล์ได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของคุณครูนะคะ

ขอบคุณมากที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแนวทางในการเขียน

ขอบคุณมากๆ ครับคุณครู

เพิ่งทำส่งไป เสียดายของคุณครูเขียนได้เจ๋งกว่าเยอะเลย

ขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์แนวทาง ขอให้ผ่านทุก ๆ ระดับไวๆ

อยากให้ลงตัวอย่างการเขียน ด้านที่ 2 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

ขอบคุณในความแบ่งปัน ในปัจจุบันนี้หายากนะคะ แต่ก็พบที่นี่ ขอบคุณคุณครูค่ะ มาช้าไปหน่อย^^

ขอบคุณค่ะ สำหรับแนวทางในการเขียน ครูผู้มีมิตรไมตรี น้ำใจที่ดี ค่ะ จะส่ง18 เมษยน 2556 นี้ค่้ะ ขอความกรุณาตัวอย่างการทำแฟ้มได้ไหมค่ะ ไม่ทราบว่่าต้องทำอย่างไรและยังไงบ้างค่ะ กี่แฟ้มค่ะ แล้วใส่อะไรลงไปแต่ละแฟ้มบ้างค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะรบกวนส่งมาทางเมล์นะค่ะ ตรวจภายใน 3เดือนค่ะ

ขอบุคูณสำหรับแนวทางการทำ กคศ.2 ค่ะดีมากเลย  แต่จะรบกวนคุณครูเกี่ยวกับตัวอย่างการจัดแฟ้ม  รอรับการประเมินจะจัดกี่แฟ้ม  ใส่อะไรไปบ้าง  กรุณาส่งมาทางเมล์

ขอบคุณมากคะสำหรับแนวทางการเขียน

ขอบคุณสำหรับแนวทางการเขียนที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆสายการสอน

                                                                         ครูแดง

 

ขอบพระคุณมากเลยนะคะ..

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากที่อนุเคราะห์เขียนตัวอย่างให้ ทำให้สามารถคิดเพิ่มเติมได้

ยินดีมากๆเลยค่ะที่งานของตัวเองได้ช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกัน ขอให้ผ่านทุกท่านนะคะ ตอนนี้ดิฉันได้ คศ.3 มา 3 ปีแล้วค่ะ. ใครมีแนวทางการทำ คศ4 นำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/311771?3007566ขอบคุณแนวทางการเขียนมากค่ะ ขอให้ได้คศ.4 ในเร็วๆนี้นะคะ


ขอบคุณมากๆนะคะ แนวทางดีมากค่ะ