สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีตัวอย่างการเขียน ก.ค.ศ. 2 มานำเสนอ ซึ่งเราก็เพิ่งทำเสร็จ หวังว่า ตัวอย่างนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ครูทุกท่านที่จะขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะไม่มากก็น้อยนะคะ และเราขอร้องให้คุณครูทุกท่านที่เข้ามาอ่านช่วยกรุณาฝากข้อคิดเห็นในการปรับปรุง แก้ไข การเขียนรายงายด้วยนะคะ จักขอบคุณยิ่ง

.ค.ศ. 2

แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ)

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ตำแหน่งเลขที่

สถานศึกษา/หน่วยงาน อำเภอ/เขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รับเงินเดือน อันดับ คศ. 1 ขั้น บาท

2. ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ

รวบรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการดังนี้

1. การมีวินัย

1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทางโรงเรียนตั้งไว้

อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติหน้าที่ราชการในเรื่องการสอน งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเคารพยอมรับนับถือผู้ที่อาวุโส ในเรื่องการแต่งกายข้าพเจ้าแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อย ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนและเป็นที่ยอมรับของสังคม ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส ข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ได้นำเอาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ข้าราชการและผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วย นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางาน ตนเองและภารกิจของหน่วยงานด้วย (แฟ้มเอกสารที่ 1.1 การมีวินัยในตนเอง)

1.2 การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณและวินัยต่อตนเองและหน่วยงาน รักษาวินัย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี เพื่อความก้าวหน้าแก่ราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวัง รักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ

ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม ในวันหยุดราชการข้าพเจ้าได้ทำการตรวจตรารอบ ๆ บริเวณโรงเรียน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน นอกจากนี้ยังดูแลนักเรียนในเรื่องการแต่งกาย กริยามารยาทเพื่อการออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (แฟ้มเอกสารที่ 1.2 การรักษาวินัย)

1.3 การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่นการมา

ลงเวลาปฏิบัติราชการตรงเวลาทุกวัน การเข้าสอนักเรียนเข้าตรงเวลาและออกตรงเวลาทุกครั้ง ข้าพเจ้ามี

ความตั้งใจในการปฏิบัติราชการจะอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการด้วยความเสียสละแม้จะเป็นนอกเวลาราชการก็ตาม ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการทำงานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่เคยย่อท้อ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังรับให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนและครอบครัวในฐานะครูที่ปรึกษา และสอนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจในบทเรียนมาถามโดยใช้เวลาตอนพักกลางวัน (แฟ้มเอกสารที่ 1.3 การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ)

1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ และ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ทางราชการและ

ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน และได้รับการยกย่อง ชมเชยอยู่เสมอ โดยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่หัวหน้างานขายสมุดโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จำหน่ายสมุดให้กับนักเรียนและส่งเงินกับทางการเงินของโรงเรียนทุกวัน โดยตำแหน่งรองผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนข้าพเจ้าได้จัดทำรายรับและรายจ่ายแสดงให้ผุ้จัดการสหกรณ์โรงเรียนรับทราบในตอนเย็นของทุก ๆ วัน (แฟ้มเอกสารที่ 1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่)

1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน

ข้าพเจ้ารักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน เสียสละ ทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง (แฟ้มเอกสารที่ 1.5 การรักษาความสามัคคี)

2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้ามีความความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานโดยมีผลงานปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับ โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เช่นข้าพเจ้าได้ทำการฝึกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัดและนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและให้ความรู้แก่นักเรียนแล้วให้นักเยนจัดทำโครงงานซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาด้วย และนำโครงงานนั้นส่งประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ตามโครงการการประกวดโครงงานของมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (แฟ้มเอกสารที่ 2.1 ความอุตสาหะและรับผิดชอบ)

2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ข้าพเจ้ายึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามหลักคำสอนคือ การปฏิบัติตนเป็นคนดีซึ่งข้าพเจ้า ได้ยึดถือและปฏิบัติเรื่อยมาและกิจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธคือการทำบุญตามเทศกาลซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติไม่เคยขาดและยังได้พานักเรียนในฐานะที่เป็นครูที่ปรึกษาเข้าร่วมทำบุญยังวัดที่อยู่ใกล้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียนด้วย

(แฟ้มเอกสารที่ 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม)

2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

ข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วย

กฎหมาย ตลอดระยะเวลาผ่านมาข้าพเจ้ามักจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีให้ทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งข้าพเจ้าได้ยึดถือปฏิบัติเรื่อยมา นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้สอดแทรกคำสอนเหล่านี้ไว้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้นักเรียนกระทำความดี และได้ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องการไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง

(แฟ้มเอกสารที่ 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม)

2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ข้าพเจ้า ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าพเจ้าจะไปเลือกตั้งทุกครั้ง และข้าพเจ้ายังได้สอดแทรกเรื่องสิทธิการเลือกตั้ง ข้อเสียของการซื้อสิทธิขายเสียงให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูมและในชั่วโมงเรียนด้วย

(แฟ้มเอกสารที่ 2.4 การยึดมั่นในการปกครอง)

2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดล้อม

มีกิจกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1. กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้ผ้าไทย
 2. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
 4. กิจกรรมลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
 5. กิจกรรมไหว้ครูโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
 6. กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
 7. กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
 8. กิจกรรมเขตรับผิดชอบ

(แฟ้มเอกสารที่ 2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม)

3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง คืออยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่างประหยัด รักครอบครัว รักการทำงาน

(แฟ้มเอกสารที่ 3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

ข้าพเจ้าละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยข้าพเจ้าเติบโตมาจากครอบครัวที่ปลอดสารเสพติด ทุกครั้งที่ครอบครัวมีปัญหาไม่เคยมีการนำสิ่งเสพติดมาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา แต่จะหาทางแก้ปัญหาโดยการพูดคุย ปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ และเมื่อข้าพเจ้าประสบกับปัญหาข้าพเจ้าก็ไม่เคยใช้สารเสพติดเป็นสิ่งแก้ไขปัญหา และไม่เคยเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนเพื่อคลายเครียด แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าทำประจำคือ การนั่งสมาธิละการนอนหลับพักผ่อน เพราะเมื่อเรานอนหลับพักผ่อนเต็มที่จะทำให้สมองปลอดโปร่งสามารถคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยดี และข้าพเจ้ายังได้สอนและสอดแทรกวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในชั้นเรียนด้วย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับนักเรียนเดินรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

(แฟ้มเอกสารที่ 3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด)

3.3 การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

ข้าพเจ้าใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เช่นในการประชุมผู้ปกครองหรือเวลาที่ผู้ปกครองนักเรียนโทรมาสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงให้กับผู้ปกครองเสมอ เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน ผู้ปกครองและครูเพื่อเป็นการนำมาพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนร่วมกัน (แฟ้มเอกสารที่ 3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร)

3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสม กับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะการเป็นข้าราชการครูข้าพเจ้าได้ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและเพื่อนร่วมงาน เช่น การแต่งกาย การพูดจา การตรงต่อเวลา และการยอมรับกฎกติกาที่ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งขึ้น เพราะนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบเลียนแบบ และต้องการคนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตนเอง อีกอย่างการวางตัวก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะไม่วางตัวสนิทสนมกับนักเรียนมากจนเกินไป เพราะจะทำให้นักเรียนไม่รู้จักการวางตัวเมื่อต้องเข้าสังคม และบุคคลภายนอกจะมองนักเรียนเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะ

(แฟ้มเอกสารที่ 3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี)

3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม

ข้าพเจ้าประหยัด มัธยัสถ์ อดออม และยังให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแบบประหยัดแต่ได้สิ่งที่ดีมีคุณภาพที่ดีมาใช้ ให้นักเรียนรู้จักการออมโดยให้นักเรียนที่ปรึกษาเก็บเงินออมคนละ 10 บาท / สัปดาห์ (แฟ้มเอกสารที่ 3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม)

4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการ

อย่างสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการ

อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ข้าพเจ้าจะพูดถึงอาชีพของข้าพเจ้าในทางบวกเสมอ และข้าพเจ้าได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้น อาทิเช่น

 1. กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
 3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 4. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
 5. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เพื่อเตรียมตัวสอบ O-Net

(แฟ้มเอกสารที่ 4.1 การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ)

4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ

ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาในวิชาชีพ โดยการเข้าร่วมการอบรม และศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเองเกี่ยวกับการสร้างสื่อและนวัตกรรม และทำการวิจัยเพื่อหาสาเหตุที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีต่ำและนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดกระทำสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับนักเรียน และได้ทดลองใช้กับนักเรียนผลปรากฏว่าทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมีมากขึ้น

(แฟ้มเอกสารที่ 4.2 การศึกษาค้นคว้า)

4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ

ข้าพเจ้ามีบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ โดยข้าพเจ้าได้เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการจนนักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด และเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งชนะเลิศและเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค

ที่จังหวัดนคราราชสีมา (แฟ้มเอกสารที่ 4.3 บทบาทการเป็นผู้นำ)

4.4 การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดข้าพเจ้าจะพูดถึงอาชีพของข้าพเจ้าในทางบวกเสมอ ไม่เพิกเฉยที่จะเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานทุกครั้งที่มีโอกาสเช่นการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน และร่วมตอบปัญหา จนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ข้าพเจ้าแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเสมอ (แฟ้มเอกสารที่ 4.4 การรักษาชื่อเสียง)

4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม

ข้าพเจ้าเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชนและสังคม

(แฟ้มเอกสารที่ 4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี)

5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอด ความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน

ข้าพเจ้าเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส และมีปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น บิดามารดาหย่าร้าง เด็กถูกทอดทิ้งเพราะผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก

เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูควรเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ต้องอาศัยกลวิธีที่หลากหลาย การปรับ วิธีเรียน

เปลี่ยนวิธีสอน (แฟ้มเอกสารที่ 5.1 การถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้)

5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน

ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียบกัน ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดหลักประชาธิปไตย ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูควรเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ข้าพเจ้าได้ ทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการติดต่อประสานงานบุคคลที่มาติดต่อราชการและอื่น ๆ ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในหน้าที่อันทรงเกียรติ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยไมตรีจิตที่ดี ยึดผลประโยชน์ ผลลัพธ์ของผู้มาติดต่อเป็นหลัก จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา และได้รับคำชมเชย ยกย่องจากชุมชนและผู้มาติดต่อราชการตลอดมา (แฟ้มเอกสารที่ 5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ )

5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่

ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งบุคลากรมีความมุ่งมั่น อุทิศตนแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ(แฟ้มเอกสารที่ 5.3 การศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่)

5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ข้าพเจ้าประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส และมีปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น บิดามารดาหย่าร้าง เด็กถูกทอดทิ้งเพราะผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (แฟ้มเอกสารที่ 5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน)

5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

ข้าพเจ้ามีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมการบริจาคกำลังทรัพย์

ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น การช่วยเหลือนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ข้าพเจ้าทำด้วยความเต็มใจ และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ในการร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น ข้าพเจ้าก็ให้ความร่วมมือมาด้วยดีตลอด ในบางครั้งยังเป็นหลักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง คืออยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย

ใช้จ่ายอย่างประหยัด รักครอบครัว รักการทำงาน (แฟ้มเอกสารที่ 5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ)

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง

(ลงชื่อ)............................................ผู้ขอรับการประเมิน

( ......................................... )

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1

วันที่ เดือน .ศ.

(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับรอง

( .............................................. )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน........................

วันที่ .........เดือน.........................พ.ศ. ....................

ผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียน...........................

(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับรอง

(..............................................)

ตำแหน่ง.................................................................

วันที่ .........เดือน.........................พ.ศ. ....................

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา /เขตพื้นที่การศึกษา/สำนักงาน กศน.