๒๔ ต.ค.ศกนี้ ที่หอประชุม รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน มีการจัดกิจกรรมดี ๆ ของชมรมครูผู้ดูแลเด็กจังหวัดน่าน งานนี้ คุณวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผวจ.น่าน ให้ความสำเร็จเดินทางไปเป็นประธานพิธี  มีท้องถิ่น จ.น่าน นายก อบจ.น่าน นอภ.ภูเพียง ผู้บริหาร อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหลายท่านร่วมงาน

ทราบจากคุณจันทรา ประธานชมรมฯ ว่า ผวจ.น่าน ให้ความสนใจกิจกรรมชมรมฯ เป็นอย่างมาก ได้บอกให้ท่านทราบว่า กิจกรรมทาง ผดด.มีการรวมตัวต่อเนื่อง ได้นำท่านและคณะไปชมนิทรรศการการทำงานส่งเสริมดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  ท่านได้ให้ข้อคิดและกำลังใจครูผู้แลเด็กจังหวัดน่านมากมาย