คลังหน้าบาน ฟาดโบนัส 6 ด.

โบนัสข้าราชการ
       กรมสรรพากรผลงานเจ๋ง สนองรัฐเข้าเป้า ส่งผลให้ผลงานกระทรวงการคลังปี 2548 ขึ้นอันดับ 1 ของประเทศ ทำให้ข้าราชการทั้งกระทรวงได้รางวัลเป็นเงินโบนัส 6 เดือน
นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้รายงานผลประเมินการปฏิบัติข้าราชการของกระทรวงการคลังประจำปี 2548 มาแล้ว โดยกระทรวงการคลังได้คะแนนเฉลี่ย 4.9292 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 4.9966 คะแนน เนื่องจากมีผลงานจัดเก็บภาษีได้เกินเป้าส่วนรองลงมาคือกรมธนารักษ์ 4.9840 คะแนน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ในปี 2547   สำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนรองลงมาคือ สำนักงานบริหาร   หนี้สาธารณะ (สบน.) 4.9721 คะแนน  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 4.9410 คะแนน  กรมบัญชีกลาง 4.9370 คะแนน  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4.9343 คะแนน กรมศุลกากร 4.9187 คะแนน กรมสรรพสามิต 4.9047 คะแนน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 4.7740 คะแนน
       แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้รับคะแนนประเมินจาก ก.พ.ร. สูงที่สุดเป็นปีที่ 2 เมื่อเทียบกับทั้งหมด 20 กระทรวง จากคะแนนที่ได้รับครั้งนี้จะทำให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง ถึงระดับปลัดกระทรวง จะได้รับเงินโบนัสจำนวน 6 เดือน เป็นรางวัลตอบแทนพิเศษ โดยจะต้องเป็นหน่วยที่รับคะแนนตั้งแต่ 4.5 ถึง 5 คะแนน  แต่ถ้าต่ำกว่า 3 คะแนน จะไม่ได้รับโบนัสเลย
       ทั้งนี้ ข้าราชการที่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการกองจะได้รับโบนัสเป็นสัดส่วนที่แต่ละหน่วยจะจัดให้ เช่น สศค. จะแบ่งเงินที่จ่ายออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 40% จะแบ่งให้เท่ากันทุกคน  ส่วน 60% จะแบ่งตามผลงาน ใครมีมากได้มาก แต่เมื่อรวม ก็จะได้น้อยกว่าโบนัส 6 เดือนที่ผู้บริหารได้รับ  ซึ่งงบประมาณที่จะใช้จ่ายโบนัสในการ ประเมินผลงานของทุกกระทรวงเป็นเงินทั้งหมด 5.5 พันล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านี้
       อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ สบน. สศค. และกรมศุลกากร ไม่พอใจผลคะแนนที่ได้รับการประเมินครั้งนี้ เพราะถูกตัดคะแนนในส่วนของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  จึงได้ทำเรื่องอุทธรณ์ทาง ก.พ.ร. ซึ่งหากเป็นผลจะทำให้คะแนนของทั้ง 3 หน่วยงานดีขึ้น ซึ่งจะมีผลให้คะแนนรวมของกระทรวงการคลังดีตามขึ้นไปด้วย
       แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับการประเมินผลงานของกระทรวงการคลังในปี 2549 คาดว่าจะได้ต่ำกว่ากว่าปี 2548 เนื่องจากผลงานของการเก็บภาษีของกรมภาษีได้ต่ำกว่าเป้าจำนวนมาก ซึ่งในส่วนของกรมสรรพากรได้พยายามเร่งเก็บภาษีเพื่อชดเชยในส่วนของ กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร เพื่อไม่ให้การ  เก็บภาษีรวมของ 3 กรมต่ำกว่าเป้า หลังจากที่ในเดือนมีนาคมและเมษายนต่ำกว่าเป้าจำนวนหลายพันล้าน
แหล่งข่าวจาก ก.พ.ร. กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2548 นี้ มีเพียงหน่วยงานเดียวที่ไม่ผ่าน การประเมินและไม่ได้รับเงินรางวัล พบว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เนื่องจากจัดส่งผลการประเมินล่าช้า

โพสต์ทูเดย์  26  พ.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)