แนวทางในการจัดฝึกอบรมในปี 2550

อบรม

                จากการที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการเปิดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในหลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป, บุคลากร และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง พบว่ามีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ผู้ทำวิจัยจึงต้องการหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้มีผู้มาสมัครเข้ารับการอบรมน้อย จึงได้มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลทั่วไป โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 200 ฉบับเป็นตัวแทนข้อมูลที่เก็บได้ และ สถานที่แจกแบบสอบถามคือศูนย์อาหาร Complex ชั้น 2 หน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อเป็นตัวแทนข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรมในปี 2550 ต่อไป 

                เนื่องด้วยในปี 2549 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดหลักสูตรอบรมต่างๆ แต่ประสบปัญหามีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้วิจัยเกิดการตั้งสมมุติฐานในใจว่าหลักสูตรที่เปิดมีการล้าสมัยเกินไปหรือไม่ หรือว่าการประชาสัมพันธ์ยังไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร หรืออาจจะเป็นที่ช่วงเวลาในการจัดฝึกอบรมยังไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้จัดทำแบบสอบถามจำนวน 200 ฉบับเพื่อเป็นตัวแทนข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อตอบสมมุติฐานนี้ โดยผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปแจกแก่ผู้ผ่านไปมาหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ณ ศูนย์อาหาร Complex ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการตอบสมมุติฐานดังกล่าว

                จากการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 200 ฉบับ แต่มีการเก็บได้เพียง 198 ฉบับ โดยมีการสูญหายไป 2 ฉบับ ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้ง 198 ฉบับนั้นได้ผลดังนี้

                จากสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นและจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้แล้วนั้นพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะมีการคละกันหลายคณะและหลายภาควิชา และชั้นปี โดยมีการนำคอมพิวเตอร์ไปอำนวยความสะดวกในการเรียนและการทำงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมชุด Microsoft Office และช่วงเดือนที่สะดวกในการอบรมจะอยู่ในช่วง มกราคม – มิถุนายน โดยเป็นช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันธรรมดาที่นอกเวลาราชการ (หรือเวลาเรียน) โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในการเข้าอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและการทำงาน หลักสูตรที่ต้องการให้จัดอบรมจะประกอบไปด้วย ทางด้านฐานข้อมูล ทางด้านชุด Microsoft Office ทางด้านการวิจัย ทางด้านการบริหารและจัดการโครงการ ทางด้านการสร้าง Website ทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ทางด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางด้าน Open Source และทางด้านการบริหารจัดการ Server ส่วนแหล่งข้อมูลที่ทราบจากการประชาสัมพันธ์การอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ทราบมาจาก Website ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งการกรอกแบบสอบถามนี้ด้วย และสถานที่ที่สะดวกในการเข้ารับการอบรมคือห้องฝึกอบรมชั้น 3,4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งตามคณะต่างๆ  และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการรับข่าวสารในการจัดฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                ข้อมูลที่วิเคราะห์และสรุปได้มาจากแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรมในปี 2550 ต่อไป เพื่อสามารถเปิดสอนในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้ รวมทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของวิทยากรต่อไป


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศความเห็น (0)