งานโครงการที่เขียนใหม่ เพิ่มงานที่เป็น power point  ไฟล์1 ไฟล์2