วันนี้ได้รับหนังสือจาก สำนักงานก.พ.ร. ว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2549

สำนักงานก.พ.ร.จึงขอแจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 13.1 เรื่องระยะเวลาของการส่งมอบแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดที่ 13.2 เรื่องระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

องค์ประกอบที่ 1    รูปแบบของแผนการจัดการความรู้                    40      คะแนน

                           ลายมือชื่อ CKO                                           60     คะแนน

องค์ประกอบที่ 2    ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม                           100    คะแนน

องค์ประกอบที่ 3    ผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม                          60    คะแนน

                           ผู้รับผิดชอบเป็นบุคคลากรที่สอดคล้องกับกิจกรรม  40    คะแนน

องค์ประกอบที่ 4    ระบุผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรม                           50    คะแนน

                         มีการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด          50    คะแนน

องค์ประกอบที่ 5    รายละเอียดของกิจกรรมที่สนับสนุนองค์ความรู้ที่ต้องการ                     

                         -มีกิจกรรมสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

                         -มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการระบุถึงช่องทางที่สามารถเข้าถึงความรู้

                         -มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

                         -มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับแนวทางการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลากร

                         -มีอย่างน้อย 1 วิธีการสู่ความสำเร็จ 

                         ประเด็นละ 20 คะแนน  รวมเป็น 100 คะแนน

      รวมคะแนนทั้งหมด  500 คะแนน  คิดเป็นคะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน

     ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานครั้งนี้

จะเห็นได้ว่าผลสำเร็จครั้งนี้มาจากหลายฝ่าย  จึงทำให้การจัดทำแผนของกรมส่งเสริมการเกษตรสำเร็จได้ด้วยดี เป็นความพยายามของทีมงานร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นการประสานความร่วมมือทั้งจากทีม km กรม  ทีม food safety กรม  ทีมศูนย์สารสนเทศ ทีมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และทีมอื่นๆ ทำให้การจัดทำมีความสมบูรณ์และเป็นไปอย่างรอบด้าน  

แต่การปฏิบัติงานตามแผนก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน พวกเราคงร่วมมือร่วมใจกันเพื่อการดำเนินงานให้เกิดผลตามความหมายของการจัดการความรู้ ไม่ใช่เพียงทำเพื่อคะแนนเท่านั้นต่อไป