• ไม่ใช่การเลือกแนวใดแนวหนึ่ง    แต่เป็นเรื่องของการใช้ทั้งสองแนวให้สนธิพลังซึ่งกันและกัน
• แนวที่เราคุ้นเคย คือการทำ organizing แบบองค์กรที่มีสายการบังคับบัญชาชัดเจน เป็นลำดับขั้น   มีกฎเกณฑ์กติกาแน่นอน    การทำงานมีกฎเกณฑ์กติกา และวิสัยทัศน์เป็นพลังขับเคลื่อนหลัก   นี่คือการจัดองค์กรแนว ระบบ/เหตุผล
• แนวที่ควรเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และพัฒนาขึ้นใช้สนธิพลัง คือแนวกระตุ้นพลังจิตใต้สำนึก/เหนือสำนึก    ทำโดยการฝันร่วมกัน หรือสร้างจินตนาการร่วมกันว่าต้องการบรรลุเป้าหมายที่ทรงคุณค่าใด   แล้วเปิด โอกาสให้สมาชิกมีอิสระที่จะดำเนินการกิจกรรมเล็กๆ ไปในทิศทางของเป้าหมายนั้น และมีการคอยจับเอาความสำเร็จเล็กๆ ตามเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั้นมาชื่นชมซึ่งกันและกัน  เรียกกระบวนการนั้นว่า Appreciative Inquiry (AI)   เป็นการ organize องค์กรด้วยพลังเชิงบวก   นี่คือการจัดการแนวใหม่
• แบบแรกเน้นพลังอำนาจ   แบบหลังเน้นพลังปัญญาแบบปัญญาญาณ (intuition)

วิจารณ์ พานิช
๒๕ พค. ๔๙