• ปัญหาในการทำ KM ของหน่วยราชการไทยโดยทั่วไปคือไม่รู้ว่าทำอย่างไรให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ไม่รู้วิธีทำให้คนเอา tacit knowledge ออกมา ลปรร. กัน
• จึงขอเสนอยุทธศาสตร์ KV & Storytelling สำหรับให้หน่วยราชการพิจารณาลองนำไปใช้ 
• เริ่มโดย “คุณเอื้อ” และแกนนำ KM ของหน่วยราชการ ร่วมกันกำหนด KV – Knowledge Vision โดยตั้งคำถามว่า เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ต้องการความรู้หลักๆ / ผลงานหลักๆ  ๑๐ ประการ ได้แก่อะไรบ้าง   จัดทำเป็นรายการไว้
• แกนนำ KM ของหน่วยงาน ไปเสาะหา “ความสำเร็จเล็กๆ” (micro success) ตาม KV แต่ละข้อที่กำหนดไว้    หาให้ได้มากๆ โดยมีหลักคิดว่า สิ่งดีๆ มีอยู่แล้ว
• จัดประชุมเล็กๆ (คน 10 – 20 คน) ให้คน / กลุ่มคน ที่มี micro success เหล่านั้น มาเล่าเรื่อง (storytelling) แลกเปลี่ยนกัน ว่าความสำเร็จเล็กๆ ที่ภาคภูมิใจ คืออะไร    ผลัดกันเล่า ผลัดกันฟังอย่างลึก (deep listening) และถามด้วยความชื่นชม   จัดให้มี “คุณลิขิต” จดบันทึกเคล็ดลับวิธีทำงาน เอาไปเล่าต่อ   เอาไปขึ้น เว็บไซต์ ขึ้น บล็อก หรือลงจดหมายข่าว    จะให้ดี มีรูปผู้เล่าประกอบด้วย  
• ท่านจะพบว่าภายในหน่วยงานมีเรื่องราวดีๆ มากอย่างไม่น่าเชื่อ   หลังจากนี้ “คุณเอื้อ” และแกนนำ KM ต้องไปอ่านหนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ” ไปศึกษาเพื่อวางแผนกิจกรรมต่อเอาเอง

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 1     วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 2

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 3     วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 4

วิจารณ์ พานิช
๒๕ พค. ๔๙