แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย                                 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑   ความรู้พื้นฐานทางภาษา  
เรื่อง  ระบบเสียงในภาษาไทย                  
เวลา  ๓  ชั่วโมง
โดย  นางสาวมาลีวรรณ  มินดาทอง  ตำแหน่ง ครู
************************************ 
๑.  สาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
      ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
         ตัวชี้วัดที่     ๑. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย
  ๒.  สาระสำคัญ
         เสียงเป็นภาษาที่แท้จริงของมนุษย์ การเปล่งเสียงออกมาเป็นคำหรือเป็นพยางค์นั้นย่อมประกอบด้วย
เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ เสียงหรือคำพูดที่มนุษย์เปล่งออกมาก็เพื่อสื่อความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ดังนั้น เสียงในภาษาไทยจึงต้องมีความหมายอันเป็นที่เข้าใจตรงกันของมนุษย์ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน
 ๓.  จุดประสงค์
      ๑. บอกกำเนิดของเสียง ชนิด และลักษณะของเสียงในภาษาได้  (K)
      ๒. จำแนกเสียงสระเสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยได้  (K)
      ๓. ฝึกออกเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ได้ถูกต้องตามวิธีการออกเสียง  (P)
      ๔. เห็นคุณค่าของการออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา  (A)
 ๔.  สาระการเรียนรู้
   ....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ระบบเสียงในภาษาไทย