2. แผนการจัดการเรียนรู้...สังคมศึกษาฯ ม.4

PoOmDeE
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔  
รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (ส๓๑๑๐๑)  
สาระที่ ๒  : หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓ เรื่อง  สังคมและวัฒนธรรมไทย                          
หน่วยย่อยที่ ๑  เรื่อง กลุ่มสังคมไทย
เวลา  ๕  ชั่วโมง
โดย  นายไพฑูรย์  ศรีบุรินทร์  ตำแหน่ง ครู
…………………………………………………
 ๑.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       ช่วงชั้นที่  ๔  (ม.๔-๖)  ส ๒.๑ (๒)
       ๒.  วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมลักษณะของสังคมมนุษย์  ในการจัดระเบียบแบบแผนปฏิบัติ   และความสำคัญของสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคม  เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างอย่างสันติสุข
 ๒.  สาระสำคัญ
        มนุษย์เราต้องอยู่ร่วมกันเป้นกลุ่มสังคม สังคมแต่ละกลุ่มมีการจัดระเบียบของตนเองและมีความแตกต่างกันไป แต่มีโครงสร้างที่สำคัญ  คือ  ระเบียบทางสังคมและสถาบันทางสังคม  ระเบียบทางสังคมนี้อาจเรียกว่า วัฒนธรรม  ซึ่งมีความสำคัญต่อมนุษย์  ทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์และมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น ส่วนสถาบันทางสังคมเป็นแนวปฏิบัติที่มนุษย์ยึดถือ  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม สถาบันทางสังคมที่สำคัญ   ได้แก่  สถาบันครอบครัว  สถาบันเศรษฐกิจ  สถาบันศาสนา  สถาบันการเมืองการปกครอง  สถาบันการศึกษา และสถาบันนันทนาการ  แต่ละสถาบันมีระเบียบปฏิบัติแตกต่างกัน  และมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา  ความแตกต่างของสถาบันดังกล่าว  อาจมีการเชื่อมโยงให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขด้วยคุณธรรมทางศาสนา
 ๓.  จุดประสงค์
       ๑.   บอกลักษณะและความสำคัญของสังคมมนุษย์ และเปรียบเทียบสังคม ชุมชน และรัฐได้
       ๒.  อธิบายความสำคัญของระเบียบสังคมและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและบทบาทได้
       ๓.  บอกความหมายและความสำคัญ   องค์ประกอบ  บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสถาบันสังคมได้
       ๔.  อธิบายความหมายและความสำคัญ  องค์ประกอบของวัฒนธรรมในสังคมได้
       ๕.  อธิบายความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยกตัวอย่างหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในแต่ละศาสนาได้
๔.  สาระการเรียนรู้
....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มสังคมไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ...แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ICT ตาม "รูปแบบ CIPPA Model" โรงเรียนเชียงกลมวิทยา...

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนเชียงกลมวิทยา#รูปแบบการสอน cippa model#แผนการจัดการเรียนรู้ ict#กลุ่มสังคมไทย#ไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์

หมายเลขบันทึก: 309693, เขียน: 30 Oct 2009 @ 15:05 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 03:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • เยี่ยมมาก