ระบบจัดการความรู้

คนเราต้องเรียนรู้อย่าหยุดนิ่งและเราจะประสบความสำเร็จ
โดยแบ่งออกเป็น  5 ขั้นตอน 1) การกำหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3)การสร้างความรู้ 4)การเก็บและสืบค้นความรู้ 5) การถ่ายโอนและนำเอาความรู้ไปใช้
                การกำหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ หมายถึง การกำหนดว่าหน่วยงานพัสดุการแพทย์ต้องการให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้ และมีความจำเป็นในการเรียนรู้เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล
                การแสวงหาความรู้ หมายถึง การรวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอกของงานพัสดุการแพทย์เพื่อที่จะนำมาพัฒนาเจ้าหน้าที่งานพัสดุการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                การสร้างความรู้ หมายถึง การนำเอาความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดความรู้ และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่งานพัสดุการแพทย์อย่างถ่องแท้ ซึ่งเจ้าหน้าทีทุกคนสามารถสร้างความรู้ได้เอง
                การเก็บและการสืบค้นความรู้ หมายถึง  การจัดเก็บความรู้ที่ได้แสวงหาและสร้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถค้นหาได้ง่ายเพื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานและหน่วยที่มาใช้บริการจากงานพัสดุการแพทย์ได้อย่างทันเวลาและตรงกับความต้องการ
                การถ่ายโอนและการนำความรู้ไปใช้ หมายถึง การทำให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม โดยอาศัยระบบอีเล็กทรอนิกส์  อย่างตั้งใจ และไม่ตั้งใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบจัดการความรู้ความเห็น (1)

โก้ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
IP: xxx.19.22.94
เขียนเมื่อ 
ให้ความรู้ดีมากเลยครับ