กรมบัญชีกลาง แจ้งหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0409.5/ ว 196 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 แจ้งประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน ตามนัยหนังสือดังกล่าว โดยสาระสำคัญคือ ให้บุคลากรที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสามารถนำหลักฐานค่าใช้จ่ายมาเบิกคืนได้ตามสิทธิ์ ที่ประกาศแนบท้าย  คือ อนุบาล ไม่เกินปีละ  4,650  บาท คือ ประถมศึกษา ไม่เกินปีละ  3,200  บาทมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินปีละ  3,900  บาท  มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินปีละ  3,900  บาท และอนุปริญญา ไม่เกินปีละ  11,000  บาท   ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไปส่วนการดำเนินการขอเบิกเงินคืน นั้น คุณประมวล  เปลี่ยนผึ้ง งานการเงิน กองคลัง มข. กำลังดำเนินการอยู่ ชาวสมาชิก Cop ที่จ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรไปแล้ว ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ (ทั้งบุตรที่เรียนสาธิตฯ ทุกระดับ) ก็คิดว่าจะเป็นข่าวที่ดีมากๆ ถ้าเบิกคืนได้ ตามนัยหนังสือดังกล่าว ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณประมวล  เปลี่ยนผึ้ง งานการเงิน กองคลัง มข. โทร 2021