ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เป็นศูนย์กลางรวบรวมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของประเทศ จากหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งแบบเล่มรายงานและวารสาร
      รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ณ เมษายน 2549 มี 154,449 เรื่อง

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม http://www.riclib.nrct.go.th/