เขตปกครองในจังหวัดยโสธร

มี 9 อำเภอ
 ยโสธร
รายชื่ออำเภอ
 อำเภอเมืองยโสธร  
 อำเภอทรายมูล  
 อำเภอกุดชุม  
 อำเภอคำเขื่อนแก้ว  
 อำเภอป่าติ้ว  
 อำเภอมหาชนะชัย  
 อำเภอค้อวัง  
 อำเภอเลิงนกทา  
 อำเภอไทยเจริญ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OTOP-TOURความเห็น (0)