ตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ระบบ e-mail theptarin.com มีปัญหาขัดข้อง ทำให้ดิฉันไม่ได้รับ e-mail ที่ส่งมาที่ [email protected] [email protected]กต่อไป ดิฉันขอแจ้งให้ทราบว่าท่านผู้ใดที่ต้องการติดต่อกับดิฉัน โปรดติดต่อที่ [email protected]

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙