คณะวิทยาการจัดการได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ขึ้น 24-27 พฤษภาคม 2549

ภาพที่ 1 ผศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย วิทยากรจาก ม.มหิดล

ภาพด้านล่างคือผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นแรก