จริยธรรมขั้นสูงสุดตามแนวจิตวิทยาตะวันออกและตะวันตก