เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เศษส่วน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวทองกวาว  ตัณนิติศุภวงษ์

ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

วัตถุประสงค์

-          เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

-          เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องเศษส่วนได้ด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียนโดยอิสระและไม่เร่งรัด

 

ชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เศษส่วน ประกอบด้วย

1.   เรื่อง  ความหมายเศษส่วน

2.   เรื่อง  รูปของเศษส่วน

3.   เรื่อง  เศษเกินกับจำนวนคละ

4.   เรื่อง  เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน

5.   เรื่อง  การเปรียบเทียบเศษส่วน

6.   เรื่อง  การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

7.   เรื่อง  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

8.   เรื่อง  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

9.   เรื่อง  การคูณเศษส่วน

10. เรื่อง  การหารเศษส่วน

ข้อดีของบทเรียนสำเร็จรูป

-   เป็นความรู้ย่อยๆเรียงจากง่ายไปหายาก

-   ผู้เรียนตอบสนองความรู้และทราบผลทันที

-   มีการเสริมแรงเป็นระยะ

-   สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล

-   ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามศักยภาพของผู้เรียน ...