การที่จะเป็นตำรวจที่ดีมิได้วัดกันที่ระดับพื้นฐานการศึกษา ความรู้น้อยความรู้มากไม่ใช่เรื่องสำคัญ ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพื้นฐานของความเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเที่ยงตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อมีหน้าที่รับผิดชอบตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ ก็มิใช่เรื่องยากเกินกว่าจะเรียนรู้ได้ ผิดพลาดก็พอจะให้อภัย แต่ถ้าใช้ความรู้ที่มี ใช้ตำแหน่งหน้าที่ด้วยความไม่เป็นธรรม จะถูกขาดรักขาดศรัทธา และถูกตำหนิถูกว่ากล่าวดังเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

       การทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งต้องทำงานใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ถ้าตำรวจผู้ใดไม่ยึดมั่นในอุดมคติตำรวจ ยากที่จะเข้าไปนั่งในจิตใจประชาชนได้ "อุดมคติตำรวจ"จึงหมายถึง"แนวทางไปสู่ความเป็นยอดตำรวจ" เป็นจริยธรรมที่จะส่งเสริมให้ตำรวจเป็นผู้มีวินัยดี มีหลักธรรมที่ตำรวจพึงระลึกถึงในเวลาปฏิบัติหน้าที่ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ของตำรวจอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่กระทำใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ตนเองและตำรวจโดยส่วนรวม นอกจากนั้นจะเป็นแรงใจให้กระทำแต่กรรมดี เพื่อให้บรรลุผลสมความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ แม้ตนเองจะต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต เผชิญกับความยากลำบากทั้งปวง และในที่สุดจะได้รับผลกรรมที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับปณิธานที่มุ่งหมายไว้ก็ตาม ซึ่งอุดมคติตำรวจที่ตำรวจทุกนายจะต้องท่องหน้าแถวทุกเช้า มีดังนี้:-

                 เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่         กรุณาปราณีต่อประชาชน

         อดทนต่อความเจ็บใจ                   ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

         ไม่มักมากในลาภผล                     มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

         ดำรงค์ตนในความยุติธรรม             กระทำการด้วยปัญญา

                           รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต