เทคโนโลยี หมายถึง  สิ่งที่มนุษย์สร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์  และช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ  โดยใช้ความรู้ที่เพิ่งค้นพบหรือความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนา

อ้างอิงโดย  http://th.wikipedia.org/

เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549