1.ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร(พร้อมยกตัวอย่าง)

ตอบ ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เราสนใจและถูกเก็บรวบรวมไว้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ตัวเลขและยังไม่ถูกกลั่นกรอง   ส่วนสารสนเทศนั้นคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วว่ามีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของบุคคล  อาจมาจาก หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  เช่น รายรับรายจ่ายของเราที่ในครั้งแรกจะเป็นเพียงจำนวนเงินและสิ่งของที่ใช้ไป นั้นคือข้อมุล แต่เมื่อเรานำมาจัดลำดับ คำนวนรายรับรายจ่ายจนแสดงผลเป็นข้อมูล นั้นคือสารสนเทศ