ข้อมูลและสารสนเทศ

คำว่า"ข้อมูล"และ"สารสนเทศ"แตกต่างกันอย่างไร

         ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังจะเห็นจากกระบวนการการเลือกตั้งที่ผ่านมา หลายพรรคการเมืองมีการเทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล หาวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และเมื่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างผันแปรขึ้น การเตรียมการหรือการแก้สถานการณ์จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงที ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว้ และสามารถเรียกเอามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นยำ

         ข้อมูลหากจำแนกตามแหล่งข้อมูลได้ดังนี้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง  ซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม  การสัมภาษณ์  การสำรวจ  และการจดบันทึก  ซึ่งผู้ต้องการใช้ข้อมูลจะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)    หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว  เช่น  สถิติจำนวนประชากรของแต่ละจังหวัด  สถิติการส่งสินค้า  สถิติการนำสินค้าเข้า  ฯลฯ

          สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลหรือการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี เฃ่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีระบบขั้นตอนการควบคุม กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขหรือการกระทำกับข้อมูลว่าจะกระทำได้โดยใครบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ

 เว็บไซต์อ้างอิง   http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/technof2.htm#2.1
ตัวอย่างข้อมูลและสารสนเทศ http://www.brr.ac.th/~naruamol/m4/unit2.htm

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มัสรีน่าความเห็น (2)

◄Veraphat Suwantada 4(โอ)►
IP: xxx.157.244.45
เขียนเมื่อ 
พยายามทำต่อไปนะ เอาใจช่วย

ขณะนี้เวลา

บีบ๊ะ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ทําได้ดีมาก  สู้ๆสู้ ตาย