***...ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ...***

         ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณืที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สถานที่ เป็นต้น ข้อมูลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่อเนื่องและต้องมีคุณสมบัติ คือถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและเปนปัจจุบัน มีความสมบูรณ์และต้องชัดเจนกระทัดรัด

          สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกให้เหมาะสมใช้งานให้ทันเวลาเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิติ อาจมาจาก โทรทัศน์ วิทยุ เคือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เช่น คะแนน GPA เป็นต้น

..***ความแตกต่าง..***  ข้อมูลเป็นเพียงข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึงต่างกับสารสนเทศที่ได้รับการประมวลผลมาแล้ว..

                                                                                    นางสาวพิมพ์จิรา วุฒิประดิษฐ์

                                                                                            เลขที่ 38 ม.4/ทีต้า

 

                                                                            **อ้างอิง**

                                                      http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-5437.html