ข้อมูล(data) หมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษรหรือสํญลักษณ์  และข้อมูลที่นั้นต้องเป็นข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันที่สุด  เช่น  ที่อยู่  ปริมาณ  คะแนน  เป็นต้นล

      สารสนเทศ(Information)  หมายถึง  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อต่างๆ เช่น  ข่าว  วิทยุ  หนังสือ  เป็นต้นและคำว่าสารสนเทศนี้จะมีความหมายหลากหลายตั้งแต่การใช้คำว่าสารสนเทศในชีวิตประจำวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค

      ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกัน ข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริง ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์ต่างๆ  แต่สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเพื่อไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป

      เช่น   ข้อมูล นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  มีจำนวน  150  คน

             สารสนเทศ  มีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่นๆ  20  คน  เป็นนักเรียนเก่า  130  คน

     

อ้างอิงโดย  http://th.wikipedia.org/

เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549