ภูมิปัญญา…กับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
                ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรุดหน้าและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลกระทบ                           ต่อประเทศชาติ สังคม ครอบครัว หรือบุคคล ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ต้องอาศัยความเข้มแข็ง และการสร้างความมั่นคง เพื่อให้เกิดความสงบสุข ซึ่งจะเห็นได้ว่าในความรุดหน้านั้นสำหรับประเทศไทยเสมือนหนึ่ง                รับเอาแต่เปลือกนอกของเทคโนโลยีเท่านั้น เพราะการรับเอาแต่เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาโดยไม่มีจุดยืนเป็นของตนเอง ไม่รู้ว่าอนาคตของตนจะอยู่ที่ไหน จะทำอะไร จะทำอย่างไร และจะทำเพื่อประโยชน์อันใด การรับเข้ามาโดยไม่มีรากฐานของความคิดเข้ามาผสมผสานสิ่งที่รับเข้ามานั้น มักจะขัดกับวิถีทางในการดำรงชีวิตของคนไทย ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย
<p></p>