การสอนของครูที่ต่างจังหวัดนั้น ต้องสอนทุกแง่มุมต้องให้แนวทางยกตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพราะนักเรียนไม่มีสื่อการเรียน ไม่มีเอกสารไม่มีหนังสือ ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ครูต้องมีงานวิจัยครู ต้องมีสื่อของตนเอง เรื่องการสอนแบบบูรณาการต้องลองผิดลองถูก ตอนแรกจะศึกษาแบบบูรณาการโดยครู  บทบาทครูที่จะทดลองสอนสอดแทรก โดยการเชื่อมโยงนำเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาใส่ในวิชาที่เราสอน

สรุปกระบวนการจัดการความรู้ได้ 5 ขั้นตอน

1. สร้างความถนัดร่วมกันว่า สิ่งที่เราเห็นในโรงเรียนของเรา หรือชุมชนของเรามีอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจ

2. สร้างสภาวะให้เกิดการเรียนรู้ การที่จะเกิดการเรียนรู้ได้ทุกคนต้องมีความสำคัญเท่าเทียมกัน อย่าวัดว่าคนนี้ครูคนนี้ศิษย์ คนนี้เก่ง คนนี้ไม่เก่ง ต้องมีส่วนร่วมทุกคน

3. เมื่อสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้แล้ว ก็จะทำให้เกิดการสร้างความรู้ บางอย่างสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง

4. เมื่อสร้างความรู้แล้ว ต้องเก็บเกี่ยวความรู้ อย่างที่เสนอ เวลาเด็กทำมาเขาจะมีความคิดไม่เหมือนกัน แตกต่างนั่นคือ การเก็บเกี่ยวกับความรู้

5. การนำความรู้ไปใช้ ต้องนำไปใช้ให้เหมาะกับกิจกรรมความรู้แต่ละเรื่องก็เหมาะสมแต่ละเรื่อง

 

                                (วารสารครู,ปีที่3 ฉบับที่26 เดือน กุมภาพันธ์ 2546)