จี้ใจได้สาระ (ลอกผลงานทางวิชาการ)

       ข้าราชการครูมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการทางหนึ่งคือ การจัดทำผลงานทางวิชาการเสนอขอรับการประเมินเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์นี้ทำให้ครูพยายามทำผลงานกันเป็นจำนวนมาก     จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  แล้วจึงนำเสนอผลงานที่ดีเหล่านั้นเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
                        แต่เมื่อการทำผลงานทางวิชาการแพร่หลายและได้รับอนุมัติกันมากขึ้น ทำให้ครูบางคนที่ไม่ได้มีผลการปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดเกิดกิเลสเข้าครอบงำ อยากได้ประโยชน์เหมือนกับคนอื่นบ้าง จึงพยายามใช้วิชามารหลาย ๆ วิธี เช่น จ้างบุคคลหรือบริษัทรับจ้างทำ ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นความเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพครูอย่างมาก แม้กระทรวงจะพยายามลงโทษบุคคลเหล่านี้ แต่ก็ยังมีข่าวเกิดขึ้นให้เห็นเป็นประจำ
                        มีตัวอย่างหนึ่งที่พูดล้อเลียนกันเกี่ยวกับการลอกผลงานวิชาการของครูจังหวัดน่านที่ลอกผลงานทางวิชาการของครูจังหวัดแพร่ ที่ผ่านการประเมินผลงานเป็นอาจารย์ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยการเปลี่ยนชื่อเรื่องและปกผลงานใหม่เท่านั้น  และคิดว่ากรรมการประเมินคงไม่รู้เพราะอยู่กันคนละจังหวัด  แต่เพื่อไม่ให้กรรมการจับได้  จึงพยายามดูข้อความในเล่มทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนชื่อให้เป็นของตน รวมทั้งชื่อโรงเรียนและจังหวัดด้วย  โดยเฉพาะส่วนใดที่เขียนเป็นจังหวัด"แพร่" ก็แก้เป็น  “น่าน” ทั้งหมด
                                ปรากฏว่าเกิดความแตกและถูกจับได้ เมื่อกรรมการประเมินอ่านผลงานมาพบประโยคหนึ่งที่เขียนว่า
                        “ผลงานทางวิชาการฉบับนี้ได้เผยน่าน  อย่างน่านหลายแล้ว”
 
…………………………..

"ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 91 กำหนดบทลงโทษไว้ว่า ใครก็ตามที่เป็นผู้จ้าง ไหว้วาน หรือคัดลอกผลงาน ไม่ว่าจะโดยสิเนหาประการใดก็ตามหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นจะมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งผู้ให้และผู้รับ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

วรชัย
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 

บางคนไม่ทำอะไรเห็นพวกทำงานคอยแต่จะไปถ่ายรูป

บางรูปก็ไม่ใช่รูปตัวเอง ก็ถ่ายเอกสารเบลอๆไว้

วิชามารเยอะ   ต้องให้กรรมการดูการกระทำจริง บางครั้งคนทำงานเก่งเขียนไม่เป็น