บทคัดย่อ

บทคัดย่อคืออะไร
บทคัดย่อ
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการสร้างเครือข่ายครู  รูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายครู และเสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายครูเพื่อการพัฒนาตนเองในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เครือข่ายครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1และ เขต 2  จำนวน  5  แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม  คือ  แกนนำ/ผู้บริหารเครือข่าย  และสมาชิกของเครือข่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  แบบสัมภาษณ์กลุ่ม  และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานความเป็นมาของเครือข่ายครู ปัจจัยและรูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายครู    จากการศึกษา ปัจจัยในการสร้างเครือข่าย 6  ประการ  คือ   การมีแกนนำที่เข้มแข็ง  การมีสมาชิกมารวมกัน  การมีเป้าหมายร่วมกัน  การติดต่อประสานงานกับสมาชิกและภายนอกเครือข่าย  การมีกิจกรรมร่วมกันและ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานให้เสร็จเร็วความเห็น (0)