โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เข้าร่วมโครงการ "ระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ"

ความเป็นมา         
       กระแสสังคมเรียกร้องให้เกิด คุณภาพ ในทุกวงการโดยเฉพาะวงการการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษามิใช่เพียงการกำหนดนโยบายหรือออกฏหมายเท่านั้น แต่จะเป็นการขับเคลื่อนด้วยการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยที่มีที่มาจากประสบการณ์ตรงของโรงเรียนวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับองค์ความารู้ให้สอดคล้องกัยสังคมไทยแลมีการจัดการองค์ความรู้เพือการแลกเปลียนเรียนรู้ ขยายเครือข่ายอย่างก้วางขวางองค์กรที่จะดำเนินการได้อย่างมีความมุ่งมันต่อเนื่องจึงต้องเป็นองค์การที่มีความเป็นอิสระ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
      งานหรือโครงการที่สถาบันดำเนินการอยู่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อการรับรองคุณภาพ
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพแกผู้เกี่ยวข้อง แต่การดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพของสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะทำตามแบบเน้นการประเมินมากกว่าการพัฒนา จึงเกิดโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพสถานศึกษา โดยม่งให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนเกิดความพร้อมที่จะรับรองคุณภาพสถานศึกษา (School Accrediation) ซึ่งมีหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติดังนี้หลักคิดSystem Thinking


งาน โครงการ ที่โรงเรียนดำเนินการอยุ่สามารถจัดกลุ่ม (Cluster) แล้วออกแบบงานให้เป็นระบบต่าง ๆ โดยแยกเป็นระบบหลัก ระบบสนับสนุน ซึ่งสามารถสอนงหรือสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ได้ครอบคลุมทั้ง 27 มาตรฐาน 91 ตัวบ่งชี้
Stategic Thinking         
การดำเนินงานตามระบบต่าง ๆ จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาแล้วจึงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่จะปรับปรุงจุดอ่อน และยุทธศาสตร์ที่จะดำรงรักษาจุดแข็งของสถานศึกษา กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีจุดเน้นได้อย่างสอดคล้องกับสภาพเฉพาะของสถานศึกษา
Team learning         
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีม จะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง ทีมพัฒนาคุณภาพหรือทีมสนับสนุนจะต้องมีความจัดเจนทั้งในเรื่องวิชาการและปฏิบัติการสามารถเป็นผู้นำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องชัดเจน และทีมทำ จะต้องมีความตระหนัก มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างอดทนและต่อเนื่อง
หลักวิชาการQuality Assurance 
        การประกันคุณภาพสถานศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นไปและได้ผลลัพธ์ตามที่มาตรฐานและตัวบ่งชี้กำหนดแนวคิดในการพัฒนาเชิงระบบประสานการประเมินจึงเป็นแนวคิดใหม่ที่จะนำพาโรงเรียนสู่การรับรองคุณภาพสถานศึกษาได้
Quality Improvement
       การพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน เริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพภายในอย่างเช่นการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้อาจใช้เครื่องมือการวิจัยชั้นเรียนซึ่งเป็นการค้นพบปัญหา แสวงหานวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหา สำหรับการพัฒนางานที่ต่อเนื่องไปอาจใช้เครื่องมือการเทียบระดับ (Benchmarking) โดยการประเมินตนเองค้นหาต้นแบบระบบจากหน่วยงานหรือองค์กรในระดับเดียวกันเพื่อทำการเทียบระดับปรับปรุงระบบงานของตนเองให้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
Participatory Leaning         
เป็นหลักการในการเสริมสร้างพลังความร่วมมือโดยการให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมิน และร่วมรับผิดชอบผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ร่วมออกแบบระบบ ร่วมดำเนินการตามระบบ ร่วมประเมินระบบบและร่วมปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลบนความประหยัด
หลักปฏิบัติ  Interactive Learing Through Action         
องค์ความรู้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "หน้างาน" จากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยการพัฒนาเชิงระบบ จะนำไปสู่การออกแบบแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบการประเมินให้สอดรับกับการพัฒนาเชิงระบบ ผลจากการปฏิบัตินี้จะนำไปสู่แนวทางใหม่ในการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษาในโอกาสต่อไปKnowledge Management         
จากการดำเนินงานเกิดเป็นชุดของความรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน การออกแบบระบบในการดำเนินงานในโรงเรียนการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบ การทำงานเป็นทีม และการประเมินทบทวน เป็นต้น ชุดความรู้เหล่านี้ถูกประมวลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียนในชื่อของ ToPSTAR และจะถูกบรรจุไว้ในฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งโรงเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการเทียบระดับ หรือโรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดจากเขตพื้นที่การศึกษา หรืออาจติดต่อโดยตรงกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.)
วิสัยทัศน์          สถานบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.)  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
พันธกิจ          สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้มีภารกิจที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา         
2.  พัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาให้เป็นองค์กร และบุคคลแห่งการเรียนรู้         
       3.  จัดการความรู้ด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่เครือข่ายและสาธารณะ
กิจกรรมดำเนินการ- วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา รู้จักกันในชื่อของ "ToPSTAR "ได้รับการสนับสนุนจาก ศธ. สกว. และสมศ. มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเชิงระบบ เพื่อการรับรองคุณภาพสถานศึกษา (School Accreditation)
การพัฒนาเชิงระบบสู่โรงเรียนสุขภาวะใช้เทคนิคการเทียบระดับ (Benchmarking) ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะและพร้อมที่จะขอรับการรับรองคุณภาพสถานศึกษา เช่นกัน ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. มีเป้าหมายจะดำเนินการในโรงเรียน นำร่องปีแรก  200 โรงเรียน- ความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการขยายผลจากโครงการ ToPSTAR แก่โรงเรียนที่สนใจโดยผสานความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ- สถาบันฯ ได้รับมอบหมายจาก สสส. ให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการแผนงานการเรียนรู้ภายในระบบการศึกษาเพื่อการเชื่อมโยง และขยายเครือข่ายการดำเนินงานของ สสส. ทั่วประเทศ
ที่มา:สภาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้