อยุธยามหานครแห่งการเรียนรู้

เชิญชวนผู้สนใจเขียนเรื่องราว เล่าเรื่องผ่านบล็อก "อยุธยามหานครแห่งการเรียนรู้"

สืบเนื่องมาจากอยุธยาเคยเป็นอดีตราชธานีเก่ามีอายุยืนยาวกว่า 417 ปี ตราบจนถึงปัจจุบันนี้ยังคงมีความสำคัญในฐานะที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็น"มรดกโลกด้านศิลปวัฒนธรรม" (The word Heritage) ทั้งในอดีตกาลยังมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศทางด้านศิลปวิทยาการทุกแขนง อาทิ จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  วรรณกรรม   หัตถกรรม  เวชกรรม  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม   ฯลฯ  ซึ่งยังคงหลงเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สามารถสืบค้นเรื่องราวได้จากหลักฐานทางโบราณคดีและสอบถามจากผู้รู้ ปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การที่อยุธยามีมรดกอันล้ำค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมนับว่าเป็นทุนทางสังคมที่บรรพบุรุษของไทยได้สั่งสมองค์ความรู้ ซึ่งเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา (Knowledge Assets)  ไว้ให้บรรพชนรุ่นหลัง
ดังนั้นผู้เขียนในฐานะที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา จึงสนใจในการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลร่องรอย หลักฐานเพื่อจดจารึกลงในหนังสือ "อยุธยามหานครแห่งการเรียนรู้"  เพื่อเผยแพร่ไปยังนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

กรอบแนวคิดในการเขียน

"อยุธยามหานครแห่งการเรียนรู้"
- ปฐมบท จากอดีต "ราชธานีเก่า"
- สู่ปัจจุบัน
"มหานครแห่งการเรียนรู้"
           -ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม วรรณกรรม   หัตถกรรม  เวชกรรม  นาฎกรรม  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ฯลฯ 
- สืบสานสู่...อนาคต
- ปัจฉิมบท "การจัดการความรู้อย่างยั่งยืน"

หากท่านผู้อ่านท่านใดสนใจในการเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านบล็อกของผมได้ครับ ยินดีน้อมรับและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (0)