ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ คือ  
  1. ความรู้ก่อกำเนิดและฝังอยู่ในความคิดของบุคคล
    
  2. ความรู้ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎแห่งความหาได้ยาก (Law of scarcity) เราสามารถนำกลับมาใช้ได้ตามความต้องการ
    
  3. ความรู้จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากนำมาแบ่งปันในองค์กร
    
  4. วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะผลักดันให้มีการนำความรู้มาใช้หรือการถ่ายโอนความรู้ในองค์