การบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)
เป็นกระบวนการจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะอื่นๆ  ที่มีอยู่ในองค์การมาบริหารเพื่อเพิ่มคุณค่าของกิจการภายในองค์การ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยการค้นหา  การจัดการ  และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง