รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด(Mind Mapping)

วิติ๊ด

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด(Mind Mapping) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   

                 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด(Mind Mapping) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด(Mind Mapping)ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิดที่ผู้รายงานสร้างขึ้น 

                กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 1 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  40  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด จำนวน 18 แบบฝึก แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะจำนวน 18 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  1  ฉบับ  40  ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่  0.20  ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.20  ถึง 1.00  และค่าความเชื่อมั่น  0.83  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ (t-test Dependent Samples)

                       ผลการศึกษาพบว่า

                        1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)  เท่ากับ 89.83 / 85.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80 / 80  

                        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)   สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                        3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                         โดยสรุป  การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษและมีความพึงพอใจการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการใช้ผังความคิดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Present Simple Tense

คำสำคัญ (Tags)#บทคัดย่อ#ราทิศ

หมายเลขบันทึก: 299379, เขียน: 21 Sep 2009 @ 09:19 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 07:05 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • อาจารย์ครับ
  • งานวิจัยดีมากเลยครับ
  • รออ่านเรื่องอื่นๆๆอีกครับ