"KM" Food Safety

ต้องให้เวลาในการทบทวนความรู้ที่มีอยู่เพื่อนำออกมาใช้ "จัดการ".....

   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549  ได้ไปถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

   ในช่วงของการทดลองฝึกเจ้าหน้าที่ให้ถอดและสกัดความรู้ แล้วนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาเล่าให้เพื่อนฟังนั้น  เริ่มจากเป็นรายบุคคล  กลุ่ม และองค์กร จะเห็นได้ได้ว่า  หน่วยงานดังกล่าวมีความรู้ที่ซ่อนเร้นฝังอยู่มากมาย เช่น  การพยากรณ์ศัตรูพืช  การรักษาและบำรุงแอร์  การจัดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้  และ แมลงวันผลไม้ฉายรังสี เป็นต้น

  ซึ่งคงต้องให้เวลาในการทบทวนความรู้ที่มีอยู่เพื่อนำออกมาใช้ "จัดการ" อาจจะเป็นรูปแบบของเอกสาร หรือ ชุดการเรียนรู้ หรือ สื่ออื่น ๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักส่งเสริมภาคสนาม ก็คงจะไม่ช้าเกินไปนะค่ะ.

                                       ศิริวรรณ  หวังดี

                                       19 พฤษภาคม 2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)