โรงพยาบาลกุสุมาลย์  ดูแลรับผิดชอบประชากร  13  หมู่บ้าน  2,088 หลังคาเรือน จำนวน 13,649  คน