สุดยอดเลขานุการ

ทองสง่า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สุดยอดเลขานุการ

       ในความสำเร็จขององค์กร ประกอบไปด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะด้านนโยบายการปฏิบัติงานหรือแม้แต่การบริหาร เพราะถ้าหากมีนโยบายที่ดีแต่การปฏิบัติงานหรือการบริหารขาดประสิทธิภาพ องค์กรจะไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เลย และในด้านการทำงานระดับ         ผู้บริหารนั้นหากขาดเลขานุการหรือผู้ช่วยนับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานของผู้บริหาร    ดังนั้นเลขานุการต้องมี GPECT เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.  Great Communicator   หมายถึง การสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริหาร  ซึ่งเป็นหน้าที่โดยทั่วไปที่เลขาทำประจำอยู่แล้ว เช่น รับเรื่องทั่วไป ร่างหนังสือ ติดต่อประสานงาน และนำเสนอหนังสือต่อผู้บริหารหรือหัวหน้า ต้องมีความรวดเร็ว ลำดับความสำคัญของเรื่องก่อน-หลังรวมถึงการนำเสนอที่ถูกต้อง ด้วย

2. Project Management   เลขานุการต้องมีความเข้าใจในการบริหารจัดการ ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของผู้บริหารกรณีที่ผู้บริหารไม่อยู่ หรือมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนั้นเลขาต้องต้องเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

3. Empower  ซึ่งหมายถึงอำนาจในการทำงานทั้งภายในหน่วยและนอกหน่วยงาน

4. Customer Services ต้องมีการบริการในให้คำแนะนำ ในการติดต่อของผู้ติดต่อและมีมนุษยสัมพันธ์(service mind)  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในหน่วยงานและจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานด้วย

5. Trust&credibilty เป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน  เลขานุการต้องมีความสามารถในการทำงาน ปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว และรอบคอบในการทำงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษาความเห็น (0)