EFFECTS  OF  CASE  MANAGEMENT  PROGRAM  FOR  VALVULAR REPLACEMENT  PATIENTS  ON  LENGTH OF STAY,  PATIENTS’ SATISFACTION  OF  NURSING  SERVICE,  AND  NURSES’ SATISFACTION

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.    เปรียบเทียบจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
2.   ศึกษาผลของความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วย และความพึงพอใจของพยาบาลก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                1. เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในการพิจารณาใช้โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และจัดระบบบริการการรักษาพยาบาลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
                2.  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลในงานบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
                3.  ส่งเสริมให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลโดยการใช้โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ อันจะนำไปสู่ความพึงพอใจของผู้ป่วยและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล
4.   เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพบริการการรักษาพยาบาล

งานกำลังดำเนินการวิจัยหากท่านผู้ใดมีข้อเสนอแนะยินดีน้อมรับค่ะ