COP  ชุมชนนักปฏิบัติ

(Community of Practice)

         COP  คือ ชุมชนหรือกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ที่มีการรวมตัวหรือเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการ มีเป้าหมายและความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการอย่างเป็นระบบในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของชุมชนหรือกลุ่มคนมาเป็นความรู้ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ดีต่อไป