การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร เป็นการปฏิบัติจริง การดำเนินงานโดยทีมงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน