การเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

หน่วยวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ขอบอก)

   ขอบอกต่อ  ในวันที่   24  พฤษภาคม  2548  มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "การเขียน       คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"  ณ  ห้อง  Auditiorium  ชั้น  1  ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบ    เครือข่ายคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งจัดโดย  หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา     ผู้สนใจทั่วไป  สามารถเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ตลอดการอบรม   ประเด็นที่น่าสนใจ  เห็นจะเป็นเรื่อง "ข้อถือสิทธิ  และสิทธิที่จะได้รับจาก    สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"  โดยผู้บรรยาย  คุณสรายุทธ  พาหุมันโต  และคุณธรนินทร์  บรรยงวรพินิจ  จากสำนักสิทธิบัตร  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์.... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ความเห็น (0)