..."คน" นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร ...ด้วยคุณสมบัติพิเศษของทรัพยากรประเภทนี้ทำให้สามารถพัฒนาองค์กรและทรัพยากรอื่นๆได้อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป... ดังนั้น อย่างน้อยๆผมก็เชื่อว่า "คน" เป็น ทรัพยากรที่สำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาองค์กร  คำถามก็คือว่า ทำอย่างไรเราจึงให้เขาได้มี "โอกาส" และ "เปิดใจ" ทำงานร่วมกับเราอย่างเต็ม "ศักยภาพ" สักที ?