ทีมงาน

ภาพรวมรูป ทีมงานคุณเอื้อ "ชาวมอดินแดง เลือดสีอิฐ" ท่านรองอธิการบดี ท่านคณบดี ท่านผู้อำนวยการ ที่มา แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับทีมงาน Washington State University and University of Idaho in U.S.A

ภาพที่สอง ท่านเอื้ออีกท่าน รศ.ดร.ดำรง หอมดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร กำลังดู www.gotoknow.org/uackku

ภาพที่สาม ท่านเอื้อ รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ และ ท่านเอื้อ รศ.ทพ.อินทรพล หอวิจิตร คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ กำลังเปิดดู Blog ที่ JJ ลง

JJ