เรื่องเล่าจากภาพ

ภาพแรก รวมพลัง นบต. กรมสรรพากร รุ่น 28 ทั้ง 50 ชีวิต

ภาพสอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน

ภาพสาม เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องสุขภาพดีด้วย คุณหมอเนสินี ไชยเอีย(เสื้อเขียว) นำทีมมาให้บริการตรวจสุขภาพ
ภาพสี่  ชมภาพกิจกรรมเด็ดๆ ได้ทุกวัน 

 

ภาพห้า  "ทันต่อสถานการณ์" - - -อีกคุณสมบัตินักบริหาร

- น้อง -