พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้เสพยาเสพติด คือ ผู้ป่วย

พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. 2545  มีผลกับผู้กระทำผิดในลักษณะใด

ผู้ที่อยู่ในข่ายได้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพฯ  คือผู้กระทำความผิดในฐานความผิดดังนี้

1.  เสพยาเสพติด

2.  เสพและมีไว้ในครอบครอง

3.  เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  หรือ

4.  เสพและจำหน่ายยาเสพติด

ตามลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และประมาณที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  ดังนี้

1.  ยาเสพติดที่เสพตามข้อ  1  ได้แก่  เฮโรอีน  ยาบ้า  ยาอี  โคเคน  ฝิ่น  และกัญชา

2.  ยาเสพติดตามข้อ  2 - 4  มีปริมาณ  ดังนี้

เฮโรอีนมีน้ำหนักสุทธิ  ไม่เกิน   100  มิลลิกรัม

ยาบ้า  ไม่เกิน    5   เม็ด  หรือไม่เกิน  500  มิลลิกรัม

ยาอี  ไม่เกิน  5  เม็ด  หรือไม่เกิน  1,250  มิลลิกรัม 

โคเคนไม่เกิน  200  มิลลิกรัม

ฝิ่นและกัญชาไม่เกิน  5,000  มิลลิกรัม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน langsuan probation officeความเห็น (0)